KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
1.4-4.1 Wsparcie projektów celowych oraz Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Cel Działania

Działanie ma na celu podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R oraz wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4, a także wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu „Inicjatywa Technologiczna I”.

 

Uprawnieni Wnioskodawcy

Wsparcie jest udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność i mającym siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem:

 

Działanie 1.4

Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu

 

Działanie 4.1

Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

 

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania 1.4 wynosi: 390 352 176 EUR

Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Działania 1.4. nie może przekraczać równowartości w złotych kwoty 7,5 miliona euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

 

Intensywność wsparcia na badania przemysłowe nie może być wyższa niż:

  • 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
  • 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla średnich przedsiębiorców;
  • 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.

 

Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może być wyższa niż:

  • 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców;
  • 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla średnich przedsiębiorców;
  • 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy.

W sytuacji, gdy projekty mają być realizowane w województwach: łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim lub podkarpackim, kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części badawczej projektu musi stanowić co najmniej 400 tysięcy złotych.

Poziom wsparcia (intensywność wsparcia) może ulec zwiększeniu o 15 punktów procentowych (ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) w sytuacji, gdy Wnioskodawca przewiduje kooperację z innym/mi niepowiązanym/ymi przedsiebiorcą/ami lub organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, w ramach „efektywnej współpracy”.

Zwiększenie intensywności wsparcia (o 15 punktów procentowych ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem) jest możliwe również w przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach

naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym

 

Budżet Działania 4.1 wynosi: 390 000 000 EUR

Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Działania 1.4. nie może przekroczyć 20 milionów złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt. Intensywność wsparcia na wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych w ramach części inwestycyjnej wynosi od 30 % do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia

wsparciem, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, natomiast w ramach części doradczej dla MSP nie może przekroczyć 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.