KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Młodzi w biznesie

logo POKL WUP UE

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

PROJEKT „MŁODZI W BIZNESIE”

realizowany w ramach Działania POKL6.2

 

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób do 25 roku życia (w tym uczących się), mieszkających (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w woj. łódzkiego, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej i zamierzających prowadzić ją przez co najmniej 12m-cy na terenie woj. łódzkiego.

 

Beneficjentami projektu nie mogą być osoby, które posiadały wpis do EDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

 

WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:

 

  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy),
  • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysokości 20 000,00 PLN dla 34 uczestników/czek,
  • wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone (wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 m-cy dla 34 uczestników/czek do wysokości 600,00 PLN/ miesiąc; wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejnych 6 m-cy dla 10 uczestników/czek do wysokości 600,00 PLN/ miesiąc).

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

 

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

 

1 etap:

Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.

 

2 etap:

Test predyspozycji osobowościowych oraz rozmowy kwalifikacyjne ze 100 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.

 

Po odbytych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę 40 osób (dwie grupy po 20 osób) zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

 

TERMIN REKRUTACJI:

 

Formularze Zgłoszeniowe do udziału w projekcie będą przyjmowane w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Tuwima 22/26, 8 piętro, pokój 808) w dniach od 21 stycznia 2013 do 1 lutego 2013 w godzinach 9:00 – 16:00).

 

Lista osób zakwalifikowanych  do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A. po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej.

 

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

 

AKTUALNOŚCI

Regulamin projektu

 

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

2. Regulamin rekrutacji

3. Formularz zgłoszeniowy

4. Karta oceny formularza zgłoszeniowego

5. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej (doradca zawodowy)

6. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej (komisja kwalifikacyjna)

 

DOKUMENTY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW:

1. Regulamin Komisji Oceny Wniosków

2. Wzór Biznesplanu

3. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

a) Harmonogram rzeczowo-finansowy

b) Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

4. Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego

a) Szacunkowe zestawienie wydatków wsparcia pomostowego podstawowego

b) Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego

 

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego: do dnia 21 czerwca 2013r. do godz. 14.00 w siedzibie ŁARR S.A (Łódź, ul. Tuwima 22/26 – VIII piętro – pok. 808 lub 809)

 

ZABEZPIECZENIE UMOWY DOTACJI:

Weksel in blanco

Deklaracja do weksla in blanco

 

Weksel in blanco wraz z deklaracją będzie wypełniany podczas podpisywania umów o dofinansowanie

Poręczenie wymagane będzie w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej.

 

Rozliczenie wsparcia finansowego

Rozliczenie wsparcia pomostowego

Deklaracja sprzedawcy zakup sprzętu używanego 

 
KONTAKT:

Tomasz Piestrak tel. 042 664 37 60, e-mail t_piestrak@larr.lodz.pl

Paulina Chmielewska Tel. 042 291 78 91, e-mail p_chmielewska@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.