KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Cel Działania

Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

Uprawnieni Wnioskodawcy

Wsparcie jest udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność i mającym siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Projekty inwestycyjne o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań technologicznych, pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają następujące warunki:

 • są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź
 • wartość sprzedaży na świecie wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o te rozwiązania nie przekracza 15% wartości sprzedaży na świecie w branży, do której należą te wyroby lub usługi.

 

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi: 1 420 000 000 EUR.

 

Poziom dofinansowania projektów wynosi od 30 % do 70 % wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 8 mln PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikujących się do dofinansowania wynosi 160 mln PLN,
 • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

 • na część inwestycyjną projektu – 40 mln PLN,
 • maksymalna na część szkoleniową – 1 mln PLN,
 • maksymalna na część doradczą – 1 mln PLN.

 

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 2,4 mln PLN.

 

Intensywność wsparcia na część doradczą wyłącznie dla MSP nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na ten cel.

 

Intensywność wsparcia na część szkoleniową nie może przekroczyć:

 •  25% wydatków kwalifikowanych związanych ze szkoleniami w przypadku przedsiębiorstw innych niż MSP
 • 35% wydatków kwalifikowanych związanych ze szkoleniami dla średnich przedsiębiorstw
 • 45% wydatków kwalifikowanych związanych ze szkoleniami dla mikro i małych przedsiębiorstw
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.