KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
6.1 Paszport do eksportu

Cel Działania

Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową.

 

Uprawnieni Wnioskodawcy

Mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30%.

 

Typy projektów kwalifikujące się do objęcia wsparciem

I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych, którego okres realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.

II etap – wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru instrumentów proeksportowych, nie trwający dłużej niż 24 miesięcy.

 

Budżet i poziom dofinansowania

Budżet Działania wynosi 121 840 000 EUR.

 

W ramach I etapu – przygotowanie Planu rozwoju eksportu kwota wsparcia nie może przekroczyć 10 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy i 80 % całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu.

Kwota wsparcia w ramach II etapu – wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt i 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.