KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Akademia Urzędnik@
2010-04-27

Projekt i strona internetowa sfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Projekt „Akademia Urzędnik@” ma na celu podniesienie do końca stycznia 2011 r. przez pracowników 2 urzędów z terenu woj. łódzkiego – miasta Sieradz i Radomsko jakości świadczonych usług z wykorzystaniem narzędzi e-administracji. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 

1.Podniesienie jakości i efektywności obsługi Klienta
2.Podniesienie jakości obsługi klienta poprzez umiejętność posługiwania się jez. angielskim i migowym.
3.Podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności poprzez udział w szkoleniach prawnych i interpersonalnych
4.Zdobycie nowych umiejętności korzystania z narzędzi teleinformatycznych niezbędnych do funkcjonowania e-urzędu.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 200 pracowników Urzędu Miasta Radomsko i Urzędu Miasta Sieradz. Co najmniej 60% ogółu uczestników stanowić będą kobiety. W projekcie priorytetowo będą traktowane osoby należą do grupy wiekowej +45. W związku z powyższym grupa ta będzie traktowana w sposób szczególny poprzez dostosowanie zaawansowania szkoleń do posiadanych umiejętności.

FINANSOWANIE:
Szkolenia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SZKOLENIA:
Mając na uwadze potrzeby grupy docelowej projekt przewiduje realizację następujących zadań:
1.Szkolenia z zakresu podniesienia jakości i efektywności obsługi klienta

 •      Zarządzanie jakością
 •      Obsługa klienta
 •      Teczka urzędnika

2.Szkolenia z zakresu podniesienia jakości i efektywności obsługi klienta–szkolenia językowe

 •      Język migowy
 •      Język angielski

3.Szkolenia ogólne i specjalistyczne zmierzające do podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności

 •      Pomoc publiczna
 •      Umiejętności kierownicze
 •      Rozwój osobisty
 •      Kodeks postępowania administracyjnego
 •      Państwo Prawa
 •      Prawo budowlane

4.Szkolenia mające na celu zdobycie nowych umiejętności z zakresu korzystania z narzędzi teleinformatycznych

 •      Ms Word
 •      MS Excel
 •      Ms Powerpoint

5.Szkolenia mające na celu zdobycie nowych umiejętności z zakresu korzystania z narzędzi teleinformatycznych

 •      Microsoft Project
 •      FINN 8SQL

Szkolenia realizowane będą przez wyspecjalizowaną kadrę trenerską w systemie jedno-,dwu- i trzydniowym po 8h. Ze względu na efektywność szkolenia ustanowiono grupy 10-12 osobowe, przy czym jedna osoba może brać udział w więcej niż jednym module tematycznych. Kursy zakończą się wydaniem certyfikatu. Z uwagi na ograniczenie kosztów dojazdu uczestników szkoleń, odbywać się one będą w siedzibie Urzędu od pn-pt w godz.7.30 – 15.30.

REZULTATY:

 •      Wdrożenie w UM Sieradz i UM Radomsko systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych
 •      Wprowadzenie w UM Sieradz Kodeksu etycznego pracowników oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku jego naruszenia
 •      Wdrożenie procedury konsultacji społecznych i wzrost o 20% liczby konsultacji w sprawach ważnych dla Radomska i Sieradza.
 •      Zmniejszenie przez oba UM o 30% wskaźnika decyzji administracyjnych uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 •      Zmniejszenie w obu UM o 20% liczby decyzji administracyjnych wydawanych po upływie terminów określonych w kodeksie postępowania administracyjnego
 •      Opracowanie i usprawnienie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez dwa JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej lub biurze obsługi klientów

——————

 


 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.