KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Ankieta KPMG dotycząca organizacji EXPO 2022 International w Łodzi
2015-07-14

Zapraszamy Państwa do udzielenia odpowiedzi na kilkanaście pytań w ramach ankiety, jaką przygotowała firma KPMG w kontekście procesu włączania podmiotów gospodarczych w działania związane z organizacją Wystawy
International EXPO w Łodzi.

 

Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut, a jej wyniki zostaną zanonimizowane i będą prezentowane w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Pozwolimy sobie na jednokrotne przypomnienie o przesłanej
ankiecie (w ciągu 5 dni od dnia pierwszej wysyłki).

 

Przejdź do ankiety: https://www.research.net/r/LARR

 

Rzeczpospolita Polska i Miasto Łódź zamierzają ubiegać się o organizację Wystawy International EXPO w 2022 roku. EXPO to największa światowa wystawa organizowana cyklicznie, prezentująca dorobek kulturowy, naukowy
i techniczny narodów świata. Mianem EXPO określa się dwa rodzaje wystaw – wystawy światowe, tzw. World EXPO oraz wystawy tematyczne, tzw. International EXPO.

 

Zaplanowano, że tematem przewodnim Wystawy w Łodzi będzie kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich. Rewitalizacja to skoordynowany, wieloletni proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych, prowadzony na danym obszarze w celu nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenia dalszych warunków rozwojowych. Uczestnikami rewitalizacji mogą być podmioty gospodarcze z wielu różnych branż.

 

Główną atrakcją wystawy są pawilony przygotowane przez różnych uczestników, głównie są to kraje, ale także organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe oraz korporacje i firmy (komercyjni uczestnicy wystawy). EXPO towarzyszy program kulturalno-rekreacyjny, który podnosi atrakcyjność turystyczną m.in. miasta-organizatora, tj. imprezy towarzyszące takie jak mecze, pokazy, koncerty, turnieje itp. Część punktów tego programu
zapewniana jest przez organizatorów International EXPO, a część – przez uczestników ekspozycji (wystawców).

 

Proces przygotowania Wystawy, jej organizacja, okres jej trwania, a także proces zagospodarowania terenu i infrastruktury Wystawy po jej zakończeniu, stwarzają wiele możliwości dla włączenia się podmiotów gospodarczych.
Oznacza to z jednej strony potencjał dla zrealizowania określonych korzyści biznesowych, a z drugiej strony oznacza prestiż dla Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi – związany z organizacją tego typu (tak dużej skali)
wydarzenia, po raz pierwszy w Europie Wschodniej.

Celem niniejszej ankiety jest:

 

*        Identyfikacja branż, sektorów oraz grup podmiotów zainteresowanych
partycypacją w Wystawie

 

*        Analiza korzyści związanych z uczestnictwem w Wystawie

 

*        Analiza preferencji w zakresie sposobu nawiązywania kontaktu

 

 

Ankieta przygotowana została przez firmę KPMG, która wspiera Miasto Łódź w procesie ubiegania się o organizację Wystawy, realizując m.in. zadanie opracowania programu włączania podmiotów gospodarczych.

 

Zapraszamy do udziału w ankiecie! Państwa odpowiedzi pozwolą nam lepiej dopasować ofertę włączania podmiotów gospodarczych w proces przygotowania i organizacji Wystawy EXPO w Łodzi.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.