KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Biznes na obcasach
2011-02-21

PROJEKT W REALIZACJI!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

BIZNES NA OBCASACH

 

UWAGA!

2012-01-17:

Przypominamy o możliwości sfinansowania szkoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z faktem, iż wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze stanowi pomoc de minimis wraz z wnioskiem o jego udzielenie należy złożyć następujące dokumenty:

 

 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo – doradczego (wzór w załączeniu)
 • Oświadczenie o pomocy de minimis (należy podać łączną wartość otrzymanej dotychczas pomocy de minimis zgodnie z uzyskanymi zaświadczeniami) – wzór w załączeniu
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatków objętych de minimis (wzór w załączeniu)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(wzór w załączeniu)
 • Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy szkoleniowo-doradczej (wzór w załączeniu)

Załączniki do pobrania.

 

Refundacja poniesionych kosztów na szkolenie może zostać zrealizowana TYLKO pod

warunkiem dostarczenia faktury + zaświadczenia o ukończeniu szkolenia!

 

Maksymalna kwota wsparcia szkoleniowo doradczego przypadająca na jednego uczestnika projektu wynosi 2 000,00 zł. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty wsparcia limit ten może zostać zwiększony.


2012-01-16:

W celu ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego należy przedłożyć następujące dokumenty w 2 egzemplarzach:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego (wzór w załączeniu)
 • Uproszczony Bilans (wzór w załączeniu)
 • Uproszczony rachunek zysków i strat (wzór w załączeniu)
 • Książkę przychodów i rozchodów za okres od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Szacunkowe zestawienie wydatków, na które mają być przeznaczone środki przedłużonego wsparcia pomostowego;
 • Oświadczenie o niezawieszeniu bądź niewyrejestrowaniu działalności gospodarczej (wzór w załączeniu)
 • Oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz oświadczenie, że przeciwko wnioskodawcy nie został wystawiony nadający się do egzekucji tytuł wykonawczy (wzór w załączeniu)

Załączniki do pobrania.

 

Dokumenty należy złożyć w piątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej (do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego).


2011-10-11:

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy publikujemy OSTATECZNĄ listę rankingową wniosków w ramach wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego

OSTATECZNA lista rankingowa

Osoby, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1. Dokumentu poświadczającego rejestrację działalności gospodarczej (oryginał do wglądu);

2. Kopii dokumentu o nadaniu numeru REGON (oryginał do wglądu);

3. Oświadczenia o numerze wyodrębnionego dla obsługi wsparcia finansowego rachunku bankowego (umowa rachunku bankowego firmowego oraz wyodrębnionego do obsługi wsparcia finansowego do wglądu) <wzór dokumentu>

4. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami o wcześniej udzielonej pomocy de minimis o ile pomoc ta została udzielona. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis <wzór dokumentu>

5. Zaktualizowany biznes plan / harmonogram rzeczowo-finansowy / szacunkowe zestawienie wydatków, jeśli dokumenty te w wyniku procesu oceny merytorycznej uległy modyfikacji – zgodnie z przesłanymi kartami oceny.

6. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis  <wzór dokumentu>

7. Dodatkowe oświadczenia dotyczące podatku VAT. Oświadczenie – zobowiązanie płatnika VAT <wzór dokumentu>

Jednocześnie pragniemy poinformować o konieczności wniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dokumenty te powinny zostać wypełnione i podpisane przez wystawcę weksla oraz jego współmałżonka w obecności uprawnionego pracownika ŁARR S.A. w chwili podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Wystawcy weksla nie pozostający w związku małżeńskim zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia będącego załącznikiem do deklaracji wekslowej.


2011-09-22:

Informujemy, że spotkanie informacyjne na temat dalszego udziału w projekcie „Biznes na obcasach” – realizacja umów o wsparcie finansowego i pomostowe podstawowe odbędzie się

28 września 2011r. od godz. 10:00

 

w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul, Tuwima 22/26, sala konferencyjna 8 piętro.


W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków publikujemy WSTĘPNĄ listę rankingową wniosków w ramach wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego

WSTĘPNA lista rankingowa

Jednocześnie informujemy, że OSTATECZNA lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania opublikowana zostanie po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Oceny Wniosków, a także po zaakceptowaniu jej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Wzory dokumentów:


2011-07-22:

 

Dokumenty do rozliczenia kosztów dojazdów na szkolenia i doradztwo uczestników projektu „Biznes na obcasach”

Koszty dojazdu rozliczamy na podstawie oświadczenia „Zwrot kosztów …” (pobierz). Rozliczenie można dokonać dwojako:

 

1.        Na podstawie biletów potwierdzających przejazdy. Należy wypełnić w/w dokument wskazując kolejne daty szkoleń/doradztwa na których uczestnik był obecny. W treści dokumentu należy zsumować wartość załączonych biletów wpisując ją w odpowiednie miejsce. Bilety należy uporządkować chronologicznie zgodnie z datami wskazanymi w dokumencie.

2.       W przypadku dojazdu własnym środkiem transportu konieczne jest uzyskanie zaświadczenia od przewoźnika publicznego (bądź prywatnego, jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie, bądź koszt przejazdu jest niższy niż u przewoźnika państwowego) o cenie przejazdu z miejsca zamieszkania do Łodzi (miejsca organizacji szkoleń/doradztwa).  Uczestnik wypełnia oświadczenie  „Zwrot kosztów …”(pobierz) wskazując kolejne daty szkoleń na których był obecny. W treści dokumentu oblicza wartość dojazdu w oparciu o ilość dni szkoleniowych oraz cenę przejazdu zgodnie z zaświadczeniem przewoźnika publicznego. Dodatkowo należy wypełnić oświadczenie (pobierz), w którym należy wskazać odległość w km od miejsca zamieszkania do Łodzi oraz wskazać rzeczywisty poniesiony koszt dojazdu z wykorzystaniem własnego środka transportu. Koszt paliwa może być powiększony o tzw. zużycie samochodu. W takim przypadku można posługiwać się ustawowym przelicznikiem kilometra w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego na użytek służbowy (wskaźnik odpowiedni do pojemności silnika  samochodu). Ponadto należy dostarczyć kserokopię dowodu rejestracyjnego środka transportu (oryginał do wglądu). Zwrot kosztów dojazdu następuje do wysokości niższej ceny przejazdu wynikającej z przedłożonych dokumentów.

Tak przygotowany komplet dokumentów należy złożyć do rozliczenia w siedzibie Realizatora projektu VIII Pietro, pok. 808


2011-07-11:

W związku z zakończeniem szkolenia „Biznes Plan” przypominamy o możliwości skorzystania z indywidualnego doradztwa prowadzonego przez naszych konsultantów.

Ostateczny termin składania wniosków – 09.09.2011 do godz. 16.30 ( wnioski, które wpłyną po terminie nie będą przyjęte i ocenione)

 

Zakładany Harmonogram prac Komisji Oceny Wniosków:

09.09.2011 – I posiedzenie KOW – rozdanie wniosków do oceny członkom Komisji

09.09. – 19.09.2011 – ocena wniosków przez KOW (każdy wniosek jest oceniany przez II członków KOW)

20.09.2011 – Wstępna lista rankingowa + przesłanie pism o wynikach oceny

21.09. – 30.09.2011 – składanie ewentualnych odwołań od decyzji KOW

30.09 – 07.10. 2011– ocena odwołań + wyłonienie ostatecznej listy rankingowej

07.10.2011 – przekazanie listy rankingowej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy celem akceptacji

Max 14.10.2011 – opublikowanie OSTATECZNEJ LISTY RANKINGOWEJ

 

Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Wzory dokumentów:

1. Biznesplan

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

4. Szacunkowe zestawienie wydatków wsparcia pomostowego finansowego

5. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego

6. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

7. Regulamin KOW

8. Lista kodów PKD wykluczonych z możliwości otrzymania pomocy publicznej

Wszystkie pliki do pobrania w archiwum .zip


2011-05-27:

W związku z zakończeniem II etapu rekrutacji do projektu „Biznes na obcasach” oraz zatwierdzeniem wstępnych list rankingowych przez Wojewódzki Urząd Pracy publikujemy LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU wraz z LISTĄ RANKINGOWĄ oraz Listy rankingowe w podziale na poszczególne powiaty 

 

·         Lista osób zakwalifikowanych do projektu (pobierz)

·         Lista rezerwowa  (pobierz)

·         Powiat Miasto Łódź (pobierz)

·         Powiat łódzki wschodni (pobierz)

·         Powiat zgierski (pobierz)

·         Powiat brzeziński (pobierz)

·         Powiat pabianicki (pobierz)

 

Każda z osób zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzyma pismo z informacją o warunkach uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 3 czerwca 2011 odbędzie się spotkanie organizacyjno – integracyjne dla wszystkich uczestniczek projektu. Spotkanie odbędzie się na VIII piętrze w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Tuwima 22/26,90-002 Łódź) w godz. 9.00 – 15.00. Spotkanie ma na celu omówienie harmonogramu realizacji projektu oraz wzajemne zapoznanie się uczestniczek projektu. 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 3 czerwca br. będą zbierane oświadczenia podpisane przez uczestniczki projektu. Wzory oświadczeń do wypełnienia i podpisania znajdują się poniżej.

 

Wzory dokumentów:

1.     Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pobierz)

2.     Oświadczenie o niezaleganiu (pobierz)

3.     Oświadczenie o miejscu zamieszkania (pobierz)

4.     Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (pobierz)

5.     Oświadczenie o przynależności do grupy priorytetowej – kobieta +45 (pobierz)

6.     Oświadczenie o przynależności do grupy priorytetowej – kobieta długotrwale bezrobotna (pobierz)

7.     Oświadczenie o przynależności do grupy priorytetowej – kobieta powracająca na rynek pracy po urodzeniu/wychowaniu dziecka (pobierz)

8.     Oświadczenie osób nieaktywnych zawodowo (pobierz)

9.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

Wszystkie pliki do pobrania w archiwum .zip (pobierz)

 

Podczas spotkanie w dniu 3 czerwca br. zostanie również podpisana umowa szkoleniowo – doradcza. W przypadku zmiany danych osobowych zapisanych w Formularzu zgłoszeniowym prosimy o pilny kontakt z Zespołem zarządzającym projekt celem zmiany danych do w/w umowy. Treść umowy do zapoznania (pobierz

 


 

 

2011-05-13:

W związku z zakończeniem II etapu rekrutacji do projektu „Biznes na obcasach” publikujemy  WSTĘPNE Listy rankingowe w podziale na poszczególne powiaty.

•    Powiat Miasto Łódź (pobierz)
•    Powiat łódzki wschodni (pobierz)
•    Powiat zgierski (pobierz)
•    Powiat brzeziński (pobierz)
•    Powiat pabianicki (pobierz)

Zgodnie z Regulaminem projektu Listy rankingowe uzyskują status ostatecznych dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań (maksymalnie do 20 maja 2011r.), jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wstępnych list rankingowych. Planowany termin opublikowania OSTATECZNEJ Listy osób zakwalifikowanych do projektu – 27 maja 2011r.


2011-04-27:

W związku z trwającym II etapem rekrutacji do projektu „Biznes na obcasach” uprzejmie informujemy, że z powodu rezygnacji czterech Pań z udziału w projekcie do II etapu rekrutacji – rozmów kwalifikacyjnych zostały zakwalifikowane osoby z następującymi numerami :

·         Ł/POKL6.2/P6/18

·         Ł/POKL6.2/P6/25

·         Ł/POKL6.2/P6/74

·         Ł/POKL6.2/P6/86

O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej w/w Panie zostaną powiadomione telefonicznie.


2011-04-19:

W związku z błędnie wpisaną liczbą punktów z dwóch ocen wniosków ŁW/POKL6.2/P6/1 i Ł/POKL6.2/P6/32 poniżej przedstawiamy KOREKTY List rankingowych dla powiatów: Łódzki wschodni i Miasto Łódź. Jednocześnie informujemy, że powyższa zmiana nie wpłynęła w żaden sposób na zakwalifikowanie się pozostałych osób do II etapu rekrutacji.

•    Powiat Miasto Łódź (pobierz)
•    Powiat łódzki wschodni (pobierz)

Osoby, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji telefonicznie są powiadamiane o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkie rozmowy będą odbywały się w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Tuwima 22/26 w Łodzi, VIII piętro – Sala Konferencyjna


2011-04-18:

W związku z zakończeniem I etapu rekrutacji do projektu „Biznes na obcasach” publikujemy  Listy rankingowe w podziale na poszczególne powiaty.

•    Powiat Miasto Łódź (pobierz)
•    Powiat łódzki wschodni (pobierz)
•    Powiat zgierski (pobierz)
•    Powiat brzeziński (pobierz)
•    Powiat pabianicki (pobierz)

Zgodnie z Regulaminem projektu 40 osób z największą ilością punktów z każdego z powiatów, dopuszczonych zostanie do II etapu rekrutacji, który stanowi rozmowa kwalifikacyjna.
Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji będą informowane telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram rozmów kwalifikacyjnych:

 • 20.04.2011 (środa) od godz. 15.30 – powiat brzeziński
 • 26-27.04.2011 (wtorek-środa) od godz. 15.30 – powiat łódzki wschodni
 • 28.04.2011 (czwartek) i 02.05.2011 (poniedziałek) od godz. 15.30 – powiat pabianicki
 • 04-06.05.2011 (środa – piątek) od godz. 15.30 – Miasto Łódź
 • 09-11.05.2011 (poniedziałek – środa) od godz. 15.30 – powiat zgierski
 • 12.05.2011 (czwartek) od godz. 15.30 – odwołania

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji będą informowane telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.


2011-04-08:

W związku z trwającą oceną Formularzy zgłoszeniowych projektu „Biznes na obcasach” uprzejmie informujemy, że Listy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – Rozmowy Kwalifikacyjnej zostaną zamieszczone na stronie internetowej w dniu 18 kwietnia 2011r. (w godzinach popołudniowych). Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram rozmów kwalifikacyjnych:

 • 20.04.2011 (środa) od godz. 15.30 – powiat brzeziński
 • 26-27.04.2011 (wtorek-środa) od godz. 15.30 – powiat łódzki wschodni
 • 28.04.2011 (czwartek) i 02.05.2011 (poniedziałek) od godz. 15.30 – powiat pabianicki
 • 04-06.05.2011 (środa – piątek) od godz. 15.30 – Miasto Łódź
 • 09-11.05.2011 (poniedziałek – środa) od godz. 15.30 – powiat zgierski
 • 12.05.2011 (czwartek) od godz. 15.30 – odwołania

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji będą informowane telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.


2011-04-07:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ w projekcie realizowanym w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Biznes na Obcasach”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 kwietnia br. do godz. 15.00.

Ogłoszenie

Załącznik


2011-03-21:

Harmonogram prac Komisji Kwalifikacyjnej projektu „Biznes na obcasach” *

21.03 – 18.04 br.
1 etap rekrutacji – ocena formalna i merytoryczna Formularzy zgłoszeniowych

18.04 br.
Opublikowanie na stronie internetowej ŁARR S.A. list uczestniczek zakwalifikowanych do 2 etapu rekrutacji w podziale na powiaty

26.04 – 9.05 br.
2 etap rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjne

13.05 br.
Opublikowanie na stronie internetowej ŁARR S.A. wstępnych list uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

27.05 br.
Opublikowanie na stronie internetowej ŁARR S.A. ostatecznej listy 40 uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie po jej zatwierdzeniu przez WUP w Łodzi wraz z listą rezerwową

* harmonogram może ulec zmianom. Informacja o ewentualnej zmianie harmonogramu zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A.


2011-03-10:

W związku z pojawiającymi się sygnałami o odpłatnym oferowaniu kandydatom formularza zgłoszeniowego do projektu „Biznes na obcasach”, informujemy, iż każde tego typu działanie jest bezprawne. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na podanej powyżej stronie www, a Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA nie pobiera żadnych opłat za jego udostępnienie. ŁARR SA nie świadczy też usług przygotowania formularza, lecz udziela konsultacji dot. sposobów jego wypełnienia.


2011-02-28:

Wyjaśnienie pojęć do punktu 11. „Status” –  Formularza zgłoszeniowego projektu „Biznes na obcasach”

Kobieta powracająca oraz wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci

Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej kryterium wyróżniającym tę grupę docelową powinien być brak stałego zatrudnienia wykonywanego przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, przy czym do okresu tego nie należy wliczać czasowych umów cywilnoprawnych zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy, a także okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Kobieta w wieku +45

Osoba, która na dzień przystąpienia do projektu miała ukończone 45 lat.

Bezrobotna

Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:

 •  
  • niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej
  • nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym
  • zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  • która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn

Bezrobotna powyżej 12 miesięcy

Oznacza osobę długotrwale bezrobotną, pozostającą w rejestrze powiatowego urzedu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stazu i przygotowania zawodowego dorosłych

Nieaktywna zawodowo

Osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni


 

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. łódzkiego – subregion łódzki, obejmujący powiaty:

 • miasto Łódź
 • zgierski
 • łódzki wschodni
 • pabianicki
 • brzeziński

zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej i zamierzających prowadzić ją przez co najmniej 12m-cy na terenie woj. łódzkiego.

 
Beneficjentami projektu nie mogą być kobiety, które posiadały wpis do EDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • kobiety +45,
 • kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 
Ze względu na objęcie projektem całego subregionu łódzkiego, we wniosku o dofinansowanie określono maksymalną liczbę uczestniczek, które będą mogły zostać zakwalifikowane do projektu z danego powiatu:

 • miasto Łódź – 14 uczestniczek
 • powiat zgierski – 8 uczestniczek
 • powiat łódzki wschodni – 8 uczestniczek
 • powiat pabianicki – 5 uczestniczek
 • powiat brzeziński – 5 uczestniczek

WSPARCIE OBEJMUJE

 

 • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy) dla 40 uczestniczek
 • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysokości 20 000,00 PLN dla 35 uczestniczek
 • wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone (wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 m-cy dla 35 uczestniczek do wysokości 600,00 PLN/ miesiąc; wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejnych 6 m-cy dla 15 uczestniczek do wysokości 600,00 PLN/ miesiąc).

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1 etap:
Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.

 

2 etap:
Rozmowy kwalifikacyjne z 40 osobami z każdego z powiatów, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.

Po odbytych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę 40 osób (dwie grupy po 20 osób) zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 
TERMIN REKRUTACJI

Formularze Zgłoszeniowe do udziału w projekcie będą przyjmowane w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Tuwima 22/26, 8 piętro, pokój 808) w dniach od 07.03.2011 do 18.03.2011 (w godzinach 9:00 – 15:00).

 
Dodatkowo Formularze Zgłoszeniowe przyjmowane będą w następujących powiatach przez pracowników ŁARR S.A.:

 • powiat łódzki wschodni – w dniu 16.03.2011 (w godzinach 9:00 – 15:00) w siedzibie Urzędu Gminy Brójce
 • powiat pabianicki – w dniu 17.03.2011 (w godzinach 8:00 – 14:00) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
 • powiat brzeziński – w dniu 17.03.2011 (w godzinach 9:00 – 15:00) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach
 • powiat zgierski – w dniu 18.03.2011 (w godzinach 9:00 – 15:00) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

 

Lista osób zakwalifikowanych  do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A. po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej.

PRZYDATNE DOKUMENTY

 

 

 

KONTAKT

Izabela Witaszek, tel. 042 664 37 94, e-mail  biznesnaobcasach [at] larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.