KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ
Biznes na obcasach

PROJEKT W REALIZACJI!

 

 

Projekt wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego

 

BIZNES NA OBCASACH

 

UWAGA!

2012-06-12:

W dniu 31.05.2012 roku w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosk贸w dokonano weryfikacji ostatnich z艂o偶onych przez Beneficjentki projektu Wniosk贸w o przyznanie wsparcia pomostowego przed艂u偶onego.

Do 31.05.2012 roku do siedziby 艁ARR S.A. wp艂yn臋艂o 30 wniosk贸w o przyznanie wsparcia.

W zwi膮zku z decyzj膮 o obni偶eniu punktacji(z 6 do 5 punkt贸w) oraz w wyniku powt贸rnej weryfikacji wszystkich z艂o偶onych do tej pory Wniosk贸w wsparcie pomostowe przed艂u偶one zosta艂o przyznane 11 uczestniczkom.

 


2012-01-17:Przypominamy o mo偶liwo艣ci sfinansowania szkole艅 zwi膮zanych z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮.

W zwi膮zku z faktem, i偶 wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze stanowi pomoc de minimis wraz z wnioskiem o jego udzielenie nale偶y z艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty:

 

 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo 鈥 doradczego (wz贸r w za艂膮czeniu)
 • O艣wiadczenie o pomocy de minimis (nale偶y poda膰 艂膮czn膮 warto艣膰 otrzymanej dotychczas pomocy de minimis zgodnie z uzyskanymi za艣wiadczeniami) 鈥 wz贸r w za艂膮czeniu
 • O艣wiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatk贸w obj臋tych de minimis (wz贸r w za艂膮czeniu)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si臋 o pomoc de minimis(wz贸r w za艂膮czeniu)
 • Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy szkoleniowo-doradczej (wz贸r w za艂膮czeniu)

Za艂膮czniki do pobrania.

 

Refundacja poniesionych koszt贸w na szkolenie mo偶e zosta膰 zrealizowana TYLKO pod

warunkiem dostarczenia faktury + za艣wiadczenia o uko艅czeniu szkolenia!

 

Maksymalna kwota wsparcia szkoleniowo doradczego przypadaj膮ca na jednego uczestnika projektu wynosi 2 000,00 z艂. W przypadku niewykorzystania pe艂nej kwoty wsparcia limit ten mo偶e zosta膰 zwi臋kszony.


2012-01-16:

W celu ubiegania si臋 o przyznanie wsparcia pomostowego przed艂u偶onego nale偶y przed艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty w 2 egzemplarzach:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przed艂u偶onego (wz贸r w za艂膮czeniu)
 • Uproszczony Bilans (wz贸r w za艂膮czeniu)
 • Uproszczony rachunek zysk贸w i strat (wz贸r w za艂膮czeniu)
 • Ksi膮偶k臋 przychod贸w i rozchod贸w za okres od dnia rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej do ostatniego dnia miesi膮ca poprzedzaj膮cego miesi膮c z艂o偶enia wniosku (kserokopia potwierdzona za zgodno艣膰 z orygina艂em)
 • Szacunkowe zestawienie wydatk贸w, na kt贸re maj膮 by膰 przeznaczone 艣rodki przed艂u偶onego wsparcia pomostowego;
 • O艣wiadczenie o niezawieszeniu b膮d藕 niewyrejestrowaniu dzia艂alno艣ci gospodarczej (wz贸r w za艂膮czeniu)
 • O艣wiadczenie o nieposiadaniu zaleg艂o艣ci w zap艂acie podatk贸w, sk艂adek ubezpieczenia spo艂ecznego, zdrowotnego oraz o艣wiadczenie, 偶e przeciwko wnioskodawcy nie zosta艂 wystawiony nadaj膮cy si臋 do egzekucji tytu艂 wykonawczy (wz贸r w za艂膮czeniu)

Za艂膮czniki do pobrania.

 

Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 w pi膮tym miesi膮cu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej (do ostatniego dnia miesi膮ca kalendarzowego).

 


2011-10-11:

W zwi膮zku z zako艅czeniem prac Komisji Oceny Wniosk贸w oraz zatwierdzeniem przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy publikujemy OSTATECZN膭 list臋 rankingow膮 wniosk贸w w ramach wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego
OSTATECZNA lista rankingowa

Osoby, kt贸rych wnioski uzyska艂y pozytywn膮 ocen臋 Komisji Oceny Wniosk贸w prosimy o dostarczenie nast臋puj膮cych dokument贸w:

1. Dokumentu po艣wiadczaj膮cego rejestracj臋 dzia艂alno艣ci gospodarczej (orygina艂 do wgl膮du);

2. Kopii dokumentu o nadaniu numeru REGON (orygina艂 do wgl膮du);

3. O艣wiadczenia o numerze wyodr臋bnionego dla obs艂ugi wsparcia finansowego rachunku bankowego (umowa rachunku bankowego firmowego oraz wyodr臋bnionego do obs艂ugi wsparcia finansowego do wgl膮du)

4. O艣wiadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz z za艣wiadczeniami o wcze艣niej udzielonej pomocy de minimis o ile pomoc ta zosta艂a udzielona. O艣wiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

5. Zaktualizowany biznes plan / harmonogram rzeczowo-finansowy / szacunkowe zestawienie wydatk贸w, je艣li dokumenty te w wyniku procesu oceny merytorycznej uleg艂y modyfikacji 鈥 zgodnie z przes艂anymi kartami oceny.

6. O艣wiadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotycz膮cej tych samych koszt贸w kwalifikowalnych lub tego samego przedsi臋wzi臋cia, na realizacj臋 kt贸rego udzielana jest pomoc de minimis. O艣wiadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

7. Dodatkowe o艣wiadczenia dotycz膮ce podatku VAT. O艣wiadczenie 鈥 zobowi膮zanie p艂atnika VAT
Jednocze艣nie pragniemy poinformowa膰 o konieczno艣ci wniesienia zabezpieczenia prawid艂owego wykonania umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracj膮 wekslow膮. Dokumenty te powinny zosta膰 wype艂nione i podpisane przez wystawc臋 weksla oraz jego wsp贸艂ma艂偶onka w obecno艣ci uprawnionego pracownika 艁ARR S.A. w chwili podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Wystawcy weksla nie pozostaj膮cy w zwi膮zku ma艂偶e艅skim zobowi膮zani s膮 do podpisania stosownego o艣wiadczenia b臋d膮cego za艂膮cznikiem do deklaracji wekslowej.


2011-09-22:

Informujemy, 偶e spotkanie informacyjne na temat dalszego udzia艂u w projekcie 鈥濨iznes na obcasach鈥 鈥 realizacja um贸w o wsparcie finansowego i pomostowe podstawowe odb臋dzie si臋
28 wrze艣nia 2011r. od godz. 10:00

 

w siedzibie 艁贸dzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul, Tuwima 22/26, sala konferencyjna 8 pi臋tro.


W zwi膮zku z zako艅czeniem prac Komisji Oceny Wniosk贸w publikujemy WST臉PN膭 list臋 rankingow膮 wniosk贸w w ramach wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego

WST臉PNA lista rankingowa

Jednocze艣nie informujemy, 偶e OSTATECZNA lista wniosk贸w rekomendowanych do dofinansowania opublikowana zostanie po rozpatrzeniu ewentualnych odwo艂a艅 od decyzji Komisji Oceny Wniosk贸w, a tak偶e po zaakceptowaniu jej przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w 艁odzi.

Wzory dokument贸w:


2011-07-22:

 

Dokumenty do rozliczenia koszt贸w dojazd贸w na szkolenia i doradztwo uczestnik贸w projektu „Biznes na obcasach”

Koszty dojazdu rozliczamy na podstawie o艣wiadczenia „Zwrot koszt贸w 鈥” (pobierz). Rozliczenie mo偶na dokona膰 dwojako:

1.聽聽聽聽聽聽聽 Na podstawie bilet贸w potwierdzaj膮cych przejazdy. Nale偶y wype艂ni膰 w/w dokument wskazuj膮c kolejne daty szkole艅/doradztwa na kt贸rych uczestnik by艂 obecny. W tre艣ci dokumentu nale偶y zsumowa膰 warto艣膰 za艂膮czonych bilet贸w wpisuj膮c j膮 w odpowiednie miejsce. Bilety nale偶y uporz膮dkowa膰 chronologicznie zgodnie z datami wskazanymi w dokumencie.

2.聽聽聽聽聽聽 W przypadku dojazdu w艂asnym 艣rodkiem transportu konieczne jest uzyskanie za艣wiadczenia od przewo藕nika publicznego (b膮d藕 prywatnego, je艣li jest to jedyny przewo藕nik na danej trasie, b膮d藕 koszt przejazdu jest ni偶szy ni偶 u przewo藕nika pa艅stwowego) o cenie przejazdu z miejsca zamieszkania do 艁odzi (miejsca organizacji szkole艅/doradztwa).聽 Uczestnik wype艂nia o艣wiadczenie聽 鈥瀂wrot koszt贸w 鈥︹(pobierz) wskazuj膮c kolejne daty szkole艅 na kt贸rych by艂 obecny. W tre艣ci dokumentu oblicza warto艣膰 dojazdu w oparciu o ilo艣膰 dni szkoleniowych oraz cen臋 przejazdu zgodnie z za艣wiadczeniem przewo藕nika publicznego. Dodatkowo nale偶y wype艂ni膰 o艣wiadczenie (pobierz), w kt贸rym nale偶y wskaza膰 odleg艂o艣膰 w km od miejsca zamieszkania do 艁odzi oraz wskaza膰 rzeczywisty poniesiony koszt dojazdu z wykorzystaniem w艂asnego 艣rodka transportu. Koszt paliwa mo偶e by膰 powi臋kszony o tzw. zu偶ycie samochodu. W takim przypadku mo偶na pos艂ugiwa膰 si臋 ustawowym przelicznikiem kilometra w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego na u偶ytek s艂u偶bowy (wska藕nik odpowiedni do pojemno艣ci silnika聽 samochodu). Ponadto nale偶y dostarczy膰 kserokopi臋 dowodu rejestracyjnego 艣rodka transportu (orygina艂 do wgl膮du). Zwrot koszt贸w dojazdu nast臋puje do wysoko艣ci ni偶szej ceny przejazdu wynikaj膮cej z przed艂o偶onych dokument贸w.

Tak przygotowany komplet dokument贸w nale偶y z艂o偶y膰 do rozliczenia w siedzibie Realizatora projektu VIII Pietro, pok. 808


2011-07-11:

W zwi膮zku z zako艅czeniem szkolenia 鈥濨iznes Plan鈥 przypominamy o mo偶liwo艣ci skorzystania z indywidualnego doradztwa prowadzonego przez naszych konsultant贸w.

Ostateczny termin sk艂adania wniosk贸w 鈥 09.09.2011 do godz. 16.30 ( wnioski, kt贸re wp艂yn膮 po terminie nie b臋d膮 przyj臋te i ocenione)

Zak艂adany Harmonogram prac Komisji Oceny Wniosk贸w:

09.09.2011 鈥 I posiedzenie KOW 鈥 rozdanie wniosk贸w do oceny cz艂onkom Komisji

09.09. 鈥 19.09.2011 鈥 ocena wniosk贸w przez KOW (ka偶dy wniosek jest oceniany przez II cz艂onk贸w KOW)

20.09.2011 鈥 Wst臋pna lista rankingowa + przes艂anie pism o wynikach oceny

21.09. 鈥 30.09.2011 鈥 sk艂adanie ewentualnych odwo艂a艅 od decyzji KOW

30.09 鈥 07.10. 2011鈥 ocena odwo艂a艅 + wy艂onienie ostatecznej listy rankingowej

07.10.2011 鈥 przekazanie listy rankingowej do Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy celem akceptacji

Max 14.10.2011 鈥 opublikowanie OSTATECZNEJ LISTY RANKINGOWEJ

Wnioski nale偶y z艂o偶y膰 w dw贸ch egzemplarzach.

Wzory dokument贸w:

1. Biznesplan

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

4. Szacunkowe zestawienie wydatk贸w wsparcia pomostowego finansowego

5. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego finansowego

6. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

7. Regulamin KOW

8. Lista kod贸w PKD wykluczonych z mo偶liwo艣ci otrzymania pomocy publicznej

Wszystkie pliki do pobrania w archiwum .zip


2011-05-27:

W zwi膮zku z zako艅czeniem II etapu rekrutacji do projektu聽鈥濨iznes na obcasach鈥聽oraz zatwierdzeniem wst臋pnych list rankingowych przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy publikujemy聽LIST臉 OS脫B ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU聽wraz z聽LIST膭 RANKINGOW膭聽oraz Listy rankingowe w podziale na poszczeg贸lne powiaty

 

路 聽 聽 聽 聽 Lista os贸b zakwalifikowanych do projektu聽(pobierz)

路 聽 聽 聽 聽 Lista rezerwowa 聽(pobierz)

路 聽 聽 聽 聽 Powiat Miasto 艁贸d藕聽(pobierz)

路 聽 聽 聽 聽 Powiat 艂贸dzki wschodni聽(pobierz)

路 聽 聽 聽 聽 Powiat zgierski聽(pobierz)

路 聽 聽 聽 聽 Powiat brzezi艅ski聽(pobierz)

路 聽 聽 聽 聽 Powiat pabianicki聽(pobierz)

 

Ka偶da z os贸b zakwalifikowana do udzia艂u w projekcie otrzyma pismo z informacj膮 o warunkach uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym.

Jednocze艣nie informujemy, 偶e w dniu聽3 czerwca 2011聽odb臋dzie si臋 spotkanie organizacyjno – integracyjne dla wszystkich uczestniczek projektu. Spotkanie odb臋dzie si臋 na VIII pi臋trze w siedzibie 艁ARR S.A. (ul. Tuwima 22/26,90-002 艁贸d藕) w godz.聽9.00 鈥 15.00. Spotkanie ma na celu om贸wienie harmonogramu realizacji projektu oraz wzajemne zapoznanie si臋 uczestniczek projektu.

Jednocze艣nie informujemy, 偶e w dniu 3 czerwca br. b臋d膮 zbierane o艣wiadczenia podpisane przez uczestniczki projektu. Wzory o艣wiadcze艅 do wype艂nienia i podpisania znajduj膮 si臋 poni偶ej.

 

Wzory dokument贸w:

1. 聽 聽 Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pobierz)

2. 聽 聽 O艣wiadczenie o niezaleganiu聽(pobierz)

3. 聽 聽 O艣wiadczenie o miejscu zamieszkania聽(pobierz)

4. 聽 聽 O艣wiadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej聽(pobierz)

5. 聽 聽 O艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy priorytetowej – kobieta +45聽(pobierz)

6. 聽 聽 O艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy priorytetowej – kobieta d艂ugotrwale bezrobotna聽(pobierz)

7. 聽 聽 O艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy priorytetowej – kobieta powracaj膮ca na rynek pracy po urodzeniu/wychowaniu dziecka聽(pobierz)

8. 聽 聽 O艣wiadczenie os贸b nieaktywnych zawodowo聽(pobierz)

9. 聽 聽 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych聽(pobierz)

Wszystkie pliki do pobrania w archiwum .zip聽(pobierz)

 

Podczas spotkanie w dniu 3 czerwca br. zostanie r贸wnie偶 podpisana umowa szkoleniowo 鈥 doradcza. W przypadku zmiany danych osobowych zapisanych w Formularzu zg艂oszeniowym prosimy o pilny kontakt z Zespo艂em zarz膮dzaj膮cym projekt celem zmiany danych do w/w umowy. Tre艣膰 umowy do zapoznania (pobierz)

 


 

 

2011-05-13:

W zwi膮zku z zako艅czeniem II etapu rekrutacji do projektu 鈥Biznes na obcasach鈥 publikujemy聽 WST臉PNE Listy rankingowe w podziale na poszczeg贸lne powiaty.

鈥⒙犅犅 Powiat Miasto 艁贸d藕 (pobierz)
鈥⒙犅犅 Powiat 艂贸dzki wschodni (pobierz)
鈥⒙犅犅 Powiat zgierski (pobierz)
鈥⒙犅犅 Powiat brzezi艅ski (pobierz)
鈥⒙犅犅 Powiat pabianicki (pobierz)

Zgodnie z Regulaminem projektu Listy rankingowe uzyskuj膮 status ostatecznych dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwo艂a艅 (maksymalnie do 20 maja 2011r.), jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od daty og艂oszenia wst臋pnych list rankingowych. Planowany termin opublikowania OSTATECZNEJ Listy os贸b zakwalifikowanych do projektu 鈥 27 maja 2011r.


2011-04-27:

W zwi膮zku z trwaj膮cym II etapem rekrutacji do projektu 鈥濨iznes na obcasach鈥 uprzejmie informujemy, 偶e z powodu rezygnacji czterech Pa艅 z udzia艂u w projekcie do II etapu rekrutacji 鈥 rozm贸w kwalifikacyjnych zosta艂y zakwalifikowane osoby z nast臋puj膮cymi numerami :

路聽聽聽聽聽聽聽聽 艁/POKL6.2/P6/18

路聽聽聽聽聽聽聽聽 艁/POKL6.2/P6/25

路聽聽聽聽聽聽聽聽 艁/POKL6.2/P6/74

路聽聽聽聽聽聽聽聽 艁/POKL6.2/P6/86

O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej w/w Panie zostan膮 powiadomione telefonicznie.


2011-04-19:

W zwi膮zku z b艂臋dnie wpisan膮 liczb膮 punkt贸w z dw贸ch ocen wniosk贸w 艁W/POKL6.2/P6/1 i 艁/POKL6.2/P6/32 poni偶ej przedstawiamy KOREKTY List rankingowych dla powiat贸w: 艁贸dzki wschodni i Miasto 艁贸d藕. Jednocze艣nie informujemy, 偶e powy偶sza zmiana nie wp艂yn臋艂a w 偶aden spos贸b na zakwalifikowanie si臋 pozosta艂ych os贸b do II etapu rekrutacji.

鈥⒙犅犅 Powiat Miasto 艁贸d藕 (pobierz)
鈥⒙犅犅 Powiat 艂贸dzki wschodni (pobierz)

Osoby, kt贸re pozytywnie przesz艂y I etap rekrutacji telefonicznie s膮 powiadamiane o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkie rozmowy b臋d膮 odbywa艂y si臋 w siedzibie 艁贸dzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ulicy Tuwima 22/26 w 艁odzi, VIII pi臋tro 鈥 Sala Konferencyjna


2011-04-18:

W zwi膮zku z zako艅czeniem I etapu rekrutacji do projektu 鈥濨iznes na obcasach鈥 publikujemy聽 Listy rankingowe w podziale na poszczeg贸lne powiaty.

鈥⒙犅犅 Powiat Miasto 艁贸d藕 (pobierz)
鈥⒙犅犅 Powiat 艂贸dzki wschodni (pobierz)
鈥⒙犅犅 Powiat zgierski (pobierz)
鈥⒙犅犅 Powiat brzezi艅ski (pobierz)
鈥⒙犅犅 Powiat pabianicki (pobierz)

Zgodnie z Regulaminem projektu 40 os贸b z najwi臋ksz膮 ilo艣ci膮 punkt贸w z ka偶dego z powiat贸w, dopuszczonych zostanie do II etapu rekrutacji, kt贸ry stanowi rozmowa kwalifikacyjna.
Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji b臋d膮 informowane telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Poni偶ej przedstawiamy planowany harmonogram rozm贸w kwalifikacyjnych:

 • 20.04.2011 (艣roda) od godz. 15.30 鈥 powiat brzezi艅ski
 • 26-27.04.2011 (wtorek-艣roda) od godz. 15.30 鈥 powiat 艂贸dzki wschodni
 • 28.04.2011 (czwartek) i 02.05.2011 (poniedzia艂ek) od godz. 15.30 鈥 powiat pabianicki
 • 04-06.05.2011 (艣roda 鈥 pi膮tek) od godz. 15.30 鈥 Miasto 艁贸d藕
 • 09-11.05.2011 (poniedzia艂ek 鈥 艣roda) od godz. 15.30 鈥 powiat zgierski
 • 12.05.2011 (czwartek) od godz. 15.30 – odwo艂ania

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji b臋d膮 informowane telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.


2011-04-08:

W zwi膮zku z trwaj膮c膮 ocen膮 Formularzy zg艂oszeniowych projektu 鈥濨iznes na obcasach鈥 uprzejmie informujemy, 偶e Listy os贸b zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji 鈥 Rozmowy Kwalifikacyjnej zostan膮 zamieszczone na stronie internetowej w dniu 18 kwietnia 2011r. (w godzinach popo艂udniowych). Poni偶ej przedstawiamy planowany harmonogram rozm贸w kwalifikacyjnych:

 • 20.04.2011 (艣roda) od godz. 15.30 鈥 powiat brzezi艅ski
 • 26-27.04.2011 (wtorek-艣roda) od godz. 15.30 鈥 powiat 艂贸dzki wschodni
 • 28.04.2011 (czwartek) i 02.05.2011 (poniedzia艂ek) od godz. 15.30 鈥 powiat pabianicki
 • 04-06.05.2011 (艣roda 鈥 pi膮tek) od godz. 15.30 鈥 Miasto 艁贸d藕
 • 09-11.05.2011 (poniedzia艂ek 鈥 艣roda) od godz. 15.30 鈥 powiat zgierski
 • 12.05.2011 (czwartek) od godz. 15.30 – odwo艂ania

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji b臋d膮 informowane telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.


2011-04-07:

艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og艂asza nab贸r kandydat贸w na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ w projekcie realizowanym w ramach dzia艂ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki pod nazw膮 鈥濨iznes na Obcasach鈥. Zg艂oszenia przyjmowane b臋d膮 do 14 kwietnia br. do godz. 15.00.

Og艂oszenie

Za艂膮cznik


2011-03-21:

Harmonogram prac Komisji Kwalifikacyjnej projektu 鈥濨iznes na obcasach鈥 *

21.03 鈥 18.04 br.
1 etap rekrutacji – ocena formalna i merytoryczna Formularzy zg艂oszeniowych

18.04 br.
Opublikowanie na stronie internetowej 艁ARR S.A. list uczestniczek zakwalifikowanych do 2 etapu rekrutacji w podziale na powiaty

26.04 鈥 9.05 br.
2 etap rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjne

13.05 br.
Opublikowanie na stronie internetowej 艁ARR S.A. wst臋pnych list uczestniczek zakwalifikowanych do udzia艂u w projekcie

27.05 br.
Opublikowanie na stronie internetowej 艁ARR S.A. ostatecznej listy 40 uczestniczek zakwalifikowanych do udzia艂u w projekcie po jej zatwierdzeniu przez WUP w 艁odzi wraz z list膮 rezerwow膮

* harmonogram mo偶e ulec zmianom. Informacja o ewentualnej zmianie harmonogramu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 艁ARR S.A.


2011-03-10:

W zwi膮zku z pojawiaj膮cymi si臋 sygna艂ami o odp艂atnym oferowaniu kandydatom formularza zg艂oszeniowego do projektu 鈥濨iznes na obcasach鈥, informujemy, i偶 ka偶de tego typu dzia艂anie jest bezprawne. Formularz zg艂oszeniowy dost臋pny jest na podanej powy偶ej stronie www, a 艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA nie pobiera 偶adnych op艂at za jego udost臋pnienie. 艁ARR SA nie 艣wiadczy te偶 us艂ug przygotowania formularza, lecz udziela konsultacji dot. sposob贸w jego wype艂nienia.


2011-02-28:

Wyja艣nienie poj臋膰 do punktu 11. 鈥濻tatus鈥 –聽 Formularza zg艂oszeniowego projektu 鈥濨iznes na obcasach鈥

Kobieta powracaj膮ca oraz wchodz膮ca po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwi膮zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
Zgodnie z interpretacj膮 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej kryterium wyr贸偶niaj膮cym t臋 grup臋 docelow膮 powinien by膰 brak sta艂ego zatrudnienia wykonywanego przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dzie艅 przyst膮pienia do projektu, przy czym do okresu tego nie nale偶y wlicza膰 czasowych um贸w cywilnoprawnych zawieranych na okres kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy, a tak偶e okresu trwania urlopu macierzy艅skiego lub wychowawczego.

Kobieta w wieku +45
Osoba, kt贸ra na dzie艅 przyst膮pienia do projektu mia艂a uko艅czone 45 lat.

Bezrobotna

Oznacza osob臋 bezrobotn膮 w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z p贸藕n. zm), w szczeg贸lno艣ci osob臋, kt贸ra jednocze艣nie jest osob膮:

  • niezatrudnion膮 i niewykonuj膮c膮 innej pracy zarobkowej, zdoln膮 i gotow膮 do podj臋cia zatrudnienia w pe艂nym wymiarze czasu pracy obowi膮zuj膮cym w danym zawodzie lub s艂u偶bie albo innej pracy zarobkowej
  • nieucz膮c膮 si臋 w szkole, z wyj膮tkiem szk贸艂 dla doros艂ych lub szk贸艂 wy偶szych w systemie wieczorowym albo zaocznym
  • zarejestrowan膮 we w艂a艣ciwym dla miejsca zameldowania sta艂ego lub czasowego powiatowym urz臋dzie pracy oraz poszukuj膮c膮 zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  • kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat i nie uko艅czy艂a 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku m臋偶czyzn

Bezrobotna powy偶ej 12 miesi臋cy

Oznacza osob臋 d艂ugotrwale bezrobotn膮, pozostaj膮c膮 w rejestrze powiatowego urzedu pracy 艂膮cznie przez okres ponad 12 miesi臋cy w okresie ostatnich 2 lat, z wy艂膮czeniem okres贸w odbywania stazu i przygotowania zawodowego doros艂ych

Nieaktywna zawodowo

Osoba pozostaj膮ca bez zatrudnienia, kt贸ra jednocze艣nie nie zalicza si臋 do kategorii bezrobotni


 

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projekt zak艂ada obj臋cie wsparciem 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo kobiet zamieszka艂ych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. 艂贸dzkiego – subregion 艂贸dzki, obejmuj膮cy powiaty:

 • miasto 艁贸d藕
 • zgierski
 • 艂贸dzki wschodni
 • pabianicki
 • brzezi艅ski

zainteresowanych podj臋ciem dzia艂alno艣ci gospodarczej i zamierzaj膮cych prowadzi膰 j膮 przez co najmniej 12m-cy na terenie woj. 艂贸dzkiego.

Beneficjentami projektu nie mog膮 by膰 kobiety, kt贸re posiada艂y wpis do EDG, by艂y zarejestrowane w KRS lub prowadzi艂y dzia艂alno艣膰 na podstawie odr臋bnych przepis贸w w okresie 12 m-cy poprzedzaj膮cych dzie艅 przyst膮pienia do projektu.

Priorytetowo traktowane b臋d膮:

 • kobiety powracaj膮ce oraz wchodz膮ce po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwi膮zanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • kobiety +45,
 • kobiety pozostaj膮ce bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesi臋cy w ci膮gu ostatnich 24 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dzie艅 przyst膮pienia do projektu.

Ze wzgl臋du na obj臋cie projektem ca艂ego subregionu 艂贸dzkiego, we wniosku o dofinansowanie okre艣lono maksymaln膮 liczb臋 uczestniczek, kt贸re b臋d膮 mog艂y zosta膰 zakwalifikowane do projektu z danego powiatu:

 • miasto 艁贸d藕 – 14 uczestniczek
 • powiat zgierski 鈥 8 uczestniczek
 • powiat 艂贸dzki wschodni – 8 uczestniczek
 • powiat pabianicki – 5 uczestniczek
 • powiat brzezi艅ski – 5 uczestniczek

WSPARCIE OBEJMUJE

 

 • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zak艂adania i prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej (komponent obowi膮zkowy) dla 40 uczestniczek
 • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysoko艣ci 20 000,00 PLN dla 35 uczestniczek
 • wsparcie pomostowe podstawowe oraz przed艂u偶one (wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 m-cy dla 35 uczestniczek do wysoko艣ci 600,00 PLN/ miesi膮c; wsparcie pomostowe przed艂u偶one przez kolejnych 6 m-cy dla 15 uczestniczek do wysoko艣ci 600,00 PLN/ miesi膮c).

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja sk艂ada si臋 z dw贸ch etap贸w:

1 etap:
Ocena Formularzy Zg艂oszeniowych.

2 etap:
Rozmowy kwalifikacyjne z 40 osobami z ka偶dego z powiat贸w, kt贸re uzyska艂y najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w w wyniku oceny Formularzy Zg艂oszeniowych.

Po odbytych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporz膮dza list臋 40 os贸b (dwie grupy po 20 os贸b) zakwalifikowanych do udzia艂u w projekcie.

TERMIN REKRUTACJI

Formularze Zg艂oszeniowe do udzia艂u w projekcie b臋d膮 przyjmowane w siedzibie 艁ARR S.A. (ul. Tuwima 22/26, 8 pi臋tro, pok贸j 808) w dniach od 07.03.2011 do 18.03.2011 (w godzinach 9:00 鈥 15:00).

Dodatkowo Formularze Zg艂oszeniowe przyjmowane b臋d膮 w nast臋puj膮cych powiatach przez pracownik贸w 艁ARR S.A.:

 • powiat 艂贸dzki wschodni – w dniu 16.03.2011 (w godzinach 9:00 鈥 15:00) w siedzibie Urz臋du Gminy Br贸jce
 • powiat pabianicki – w dniu 17.03.2011 (w godzinach 8:00 鈥 14:00) w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Pabianicach
 • powiat brzezi艅ski – w dniu 17.03.2011 (w godzinach 9:00 鈥 15:00) w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Brzezinach
 • powiat zgierski 鈥 w dniu 18.03.2011 (w godzinach 9:00 鈥 15:00) w siedzibie Powiatowego Urz臋du Pracy w Zgierzu

 

Lista os贸b zakwalifikowanych聽 do udzia艂u w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej 艁ARR S.A. po zako艅czeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej.

PRZYDATNE DOKUMENTY

 

 

 

KONTAKT

Izabela Witaszek, tel. 042 664 37 94, e-mail聽 biznesnaobcasach [at] larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.