KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Dotacje na rozwój firmy
2009-08-25

Rozwijasz swoją firmę? Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku?
Złóż u nas wniosek o dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych, finansowany z funduszy europejskich. Jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem oraz stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program ma do dyspozycji prawie 10 mld euro na lata 2007-2013.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego w wyniku pozytywnej oceny Komisji Konkursowej uzyskała status Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla wybranych nowych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)  na lata 2008-2013. Na podstawie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości RIF wykonuje zadania związane z realizacją następujących Działań:

PO IG 1.4 – 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac

Na co:

  • Etap I (Działanie 1.4):

Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu

  • Etap II (Działanie 4.1):

Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu.

(Przyjmowanie i ocena formalna wniosków aplikacyjnych, kontraktowanie, nadzorowanie realizacji umów, rozliczanie, monitoring)

Dla kogo: przedsiębiorcy

Działanie 1.4
Wsparcie projektów celowych

Data ogłoszenia konkursu: 21.02.2011; 12.08.2011

Data rozpoczęcia naboru:  
07.03.2011; 29.08.2011

Termin ukończenia naboru: 08.04.2011; 30.09.2011

 

POIG 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

Na co: projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR.

(Monitoring)

Data ogłoszenia konkursu: 16.08.2010

Data rozpoczęcia naboru: 6.09.2010


Termin ukończenia naboru: 30.09.2010
(lub do wyczerpania alokacji na konkurs)

Wyczerpana alokacja!

 

POIG 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
Na co: projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.

(Przyjmowanie i ocena formalna wniosków aplikacyjnych, kontraktowanie, nadzorowanie realizacji umów, rozliczanie, monitoring)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że alokacja działania 4.4 na lata 2007 – 2013 została wyczerpana. W związku z tym kolejny nabór wniosków w ramach działania 4.4, którego ogłoszenie było planowane 1 czerwca 2010 r. zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji.

POIG 6.1 „Paszport do eksportu”
Na co: projekty mające na celu wejście na nowe rynki zagraniczne i wzmocnienie na nich pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynkach zagranicznych w stosunku do ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę za granicą.

(Przyjmowanie i ocena formalna wniosków aplikacyjnych, kotraktowanie, nadzorowanie realizacji umów, rozliczanie, monitoring)

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Data ogłoszenia konkursu:  07.02.2011; 06.06.2011; 03.10.2011

Data rozpoczęcia naboru:    21.02.2011; 20.06.2011; 17.10.2011

Termin ukończenia naboru: 11.03.2011; 08.07.2011; 04.11.2011 – dot. I Etapu, 31.12.2011 – dot. II Etapu (lub do wyczerpania alokacji na każdy konkurs),

POIG 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”
Na co: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

(Przyjmowanie i ocena formalna wniosków aplikacyjnych, kontraktowanie, nadzorowanie realizacji umów, rozliczanie, monitoring)

Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy

Data ogłoszenia konkursu:  18.04.2011

Data rozpoczęcia naboru:
    09.05.2011

Termin ukończenia naboru: 03.06.2011

POIG 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Na co: przedsięwzięcia o charakterze technicznym (informatycznym) i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw.

(Przyjmowanie i ocena formalna wniosków aplikacyjnych, kontraktowanie, nadzorowanie realizacji umów, rozliczanie, monitoring)

Dla kogo: przedsiębiorcy sektora MSP

Data ogłoszenia konkursu: 21.03.2011; 19.09.2011

Data rozpoczęcia naboru:  
04.04.2011; 03.10.2011

Termin ukończenia naboru: 29.04.2011; 28.10.2011

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – dokumenty podstawowe

Zaktualizowany harmonogram do wszystkich działań PO IG znajduje się na stronie www.poig.gov.pl (link)

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pełni rolę Instytucji Wdrażającej i Pośredniczącej II stopnia w ww. Działaniach.


Szczegółowe informacje dotyczące w/w działań dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/ oraz http://www.poig.gov.pl/

 

·

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.