KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Działanie 8.1 POIG – otwarcie naboru wniosków
2012-03-26

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.1 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 26 marca 2012 r. i potrwa do dnia 20 kwietnia 2012 r. Przewidziana pula środków finansowych na konkurs to 134 582 500,00 PLN.

Jednocześnie pragniemy poinformować o głównych zmianach w dokumentacji konkursowej:

 

1. W Regulaminie przeprowadzania konkursu wskazano szczegółowy, otwarty katalog błędów formalnych niepodlegających możliwości poprawy.

 

2. Rozszerzono katalog dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (załącznik nr 2 do RPK).

 

3. We wzorze wniosku o dofinansowanie i Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie uwzględniono zmiany związane z uruchomieniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto we wniosku o dofinansowanie dodano kolejny punkt w deklaracji wnioskodawcy, jak również doprecyzowano część zapisów Instrukcji.

 

4. W Przewodniku po kryteriach rozszerzono opisy dotyczące zakresu oceny formalnej, dopuszczalnej poprawy i błędów niepodlegających poprawie. Ocena formalna nie może prowadzić do zmiany, poprawy lub uzupełnienia części C i D wniosku o dofinansowanie. Wszelkie stwierdzone tzw. „oczywiste pomyłki” lub niespójności w ramach merytorycznej części C lub D wniosku, nie skutkujące negatywną oceną merytoryczną, należy uzgadniać pisemnie w trybie wyjaśnień na etapie oceny merytorycznej, a następnie – jeśli dotyczy – zaktualizować w odpowiednich załącznikach do umowy (dotyczy: wskaĹşników oraz przebiegu rzeczowo-finansowego),

 

5. W części dotyczącej oceny merytorycznej rozgraniczono zakres oceny kryteriów „Planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu” i „Środki będą wykorzystane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat)”. Doprecyzowano, że do każdej nowej cechy proponowanej e-usługi powinien zostać przypisany osobny parametr.

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nową dokumentacją konkursową, w szczególności z zasadami przeprowadzania oceny formalnej, które zostały doprecyzowane i uporządkowane. Obecne poszerzone opisy przeprowadzania oceny formalnej w RPK i Przewodniku po kryteriach zastąpią dotychczasowy załącznik Wytyczne do przeprowadzania oceny formalnej do procedury oceny wniosków.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.