KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Indesit przeszkoli swoich pracowników
2010-06-15

Włodzimierz Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Wicemarszałek Witold Stępień podpisali we wtorek umowę z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego w sprawie dofinansowania szkoleń dla pracowników firmy Indesit. Pieniądze na podniesienie kwalifikacji zatrudnionych w łódzkiej fabryce pochodzić będą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Szkoła konkurencyjności Indesit” realizowany przez ŁARR ma na celu nabycie i wzmocnienie poziomu kompetencji zawodowych pracowników Indesit Company Polska Sp. z o.o. Szkoleniami i doradztwem objętych zostanie 117 pracowników spółki, czołowego producenta sprzętu AGD, zatrudniającego w regionie łódzkim kilka tysięcy osób.

Realizacja projektu możliwa będzie dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
– Jest to jeden z dobrych przykładów niesienia pomocy firmom, które działają na terenie województwa łódzkiego z funduszy unijnych – mówił Marszałek Włodzimierz Fisiak. – W ten sposób wzmacniamy konkurencyjność firmy, która zatrudnia osoby z naszego regionu.
– Gratulacje należą się też Agencji, która skutecznie aplikuje po środki unijne – zaznaczył Wicemarszałek Witold Stępień.
Beneficjenta środków pochodzących z PO KL reprezentował na spotkaniu Błażej Moder, Prezes ŁARR, a firmę Indesit, członkini zarządu spółki Barbara Ferrazzi. – Dzisiejsze podpisanie umowy, to dla mnie duży zaszczyt, bo firma tylko wtedy może osiągać sukces, kiedy inwestuje w swoich pracowników – mówiła.

Wniosek o dofinansowanie projektu otrzymał najwyższą ilość punktów w konkursie, w którym do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynęło blisko 300 wniosków. Wartość wszystkich działań, które zostaną zrealizowane w ramach projektu wyniesie 728 tys. zł. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania to 438 tys. zł. Część nie objęta dofinansowaniem zostanie pokryta przez firmę Indesit.
Szkolenia realizowane w okresie od czerwca 2010 r. do kwietnia 2011 r. będą obejmowały bardzo szeroki zakres tematyczny i skierowane zostaną do pracowników różnych komórek organizacyjnych Indesit Company Polska Sp. z o.o. Projekt obejmuje następujące bloki szkoleniowe:

 Szkolenia i doradztwo dla pracowników działu handlowego,
 Szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania pracownikami i zespołami,
 Zarządzanie projektami oraz negocjacje dla pracowników z obszaru zakupów,
 Efektywna komunikacja i asertywność dla pracowników działu obsługi klienta i call center,
 Kursy z zakresu księgowości i rachunkowości,
 Kurs języka angielskiego.

Za przygotowanie wniosku o dofinansowanie odpowiadała Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która jest również realizatorem projektu. Rolą ŁARR w tym projekcie jest organizacja i wybór wykonawców szkoleń, koordynacja projektu i czuwanie nad jego właściwym przebiegiem, sprawozdawczość, rozliczenie i ewaluacja projektu.
„Szkoła konkurencyjności Indesit” jest jednym z kilkunastu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych obecnie przez ŁARR.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.