KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/PR/RPO WŁ/2013
2013-09-10

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: produkcja materiałów informacyjnych na potrzeby udziału w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r., (nr sprawy: 14/PR/RPO WŁ/2013), zawiadamia         o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

NAZWA (FIRMA), albo imię i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO

 

Drukarnia Oltom , 91-231 Łódź,  ul. Ratajska 1.

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (cena oferty, tj. łączna wartość brutto– 100%).

 

NAZWY (FIRMY), albo imiona i nazwiska, SIEDZIBY albo miejsca zamieszkania  I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W RAMACH KRYTERIUM = ŁĄCZNEJ PUNKTACJI

(kryterium oceny ofert: łączna wartość brutto,

czyli cena: 100%)

 

Drukarnia Oltom , 91-231 Łódź,  ul. Ratajska 1.

100,00 pkt

 

Arden Prepress Studio Sp. z o.o.

Al.T.Kościuszki 132

90-451 Łódź

97,4 pkt

 

nowe_zestawienie_kolor

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.