KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/PR/RPO WŁ/2013
2013-09-18

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: usługa wynajmu tłumaczy na potrzeby udziału w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r., (nr sprawy: 15/PR/RPO WŁ/2013), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:


 

NAZWA (FIRMA), albo imię i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO

 

Eureka Organizacja Konferencji i Szkoleń, ul. Wierzbowa 3/1, 15-743 Białystok

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego  w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (cena oferty, tj. łączna wartość brutto – 100%).

 

NAZWY (FIRMY), albo imiona i nazwiska, SIEDZIBY albo miejsca zamieszkania  I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W RAMACH KRYTERIUM = ŁĄCZNEJ PUNKTACJI

(kryterium oceny ofert: łączna wartość brutto,

czyli cena: 100%)

 

Eureka Organizacja Konferencji i Szkoleń, ul. Wierzbowa 3/1, 15-743 Białystok

 

100,00 pkt

 

Munich Global Communications  Otl-Aicher-Straße 10  80807 München

95,9 pkt

Glosator-Usługi Doradcze i Tłumaczeniowe, ul. Sady Żoliborskie 7a/23, 01-772 Warszawa

72,48 pkt

 

Martin Waniek  Elsässer Straße 31  81667 München

Nie spełnia kryteriów

   

Burger Ubersetzungen, Westendstr,85, D-80339 Minchen,

Nie spełnia kryteriów

 

Reiseagentur BAVARIA

Einsteinstr. 157, 81675 München

Nie spełnia kryteriów

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.