KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Informacje i dokumenty do podpisania umowy o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe podstawowe w projekcie „Młodzi w biznesie”
2013-07-17

W związku z ogłoszeniem wstępnej listy osób, które uzyskały dofinansowanie prosimy o przygotowanie i po ogłoszeniu ostatecznej listy o dostarczenie najpóźniej do dnia 30 lipca 2013r. w przypadku osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w sierpniu 2013r. bądź do dnia 20 sierpnia 2010r. w przypadku osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie późniejszym (nie później jednak niż do 02 września 2013 r. (ostateczny termin rozpoczęcia – nie mylić z rejestracją działalności gosp.)  następujących dokumentów:

1)      kopii dokumentu o nadaniu numeru REGON (oryginał do wglądu);

2)      oświadczenie o numerze wyodrębnionego dla obsługi wsparcia finansowego rachunku bankowego (umowa rachunku bankowego firmowego oraz wyodrębnionego do obsługi wsparcia finansowego do wglądu)

3)      oświadczenie w sprawie pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami o wcześniej udzielonej pomocy de minimis o ile pomoc ta została udzielona.

4)      wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (według wzoru przesłanego w załączeniu)

5)      zaktualizowany biznes plan / harmonogram rzeczowo-finansowy / szacunkowe zestawienie wydatków, jeśli dokumenty te w wyniku procesu oceny merytorycznej uległy modyfikacji – zgodnie z kartami ocen jeśli jest takie wskazanie. Karty ocen do osób którzy mają dokonać zmian zostaną przesłane mailem.

6)      oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego przedsięwzięcia, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis

 

Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego podpisana zostanie po złożeniu wszystkich dokumentów wymaganych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Umowa będzie obowiązywać od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, który wskazany został we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować o konieczności wniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dokumenty te powinny zostać wypełnione i podpisane przez wystawcę weksla oraz jego współmałżonka w obecności uprawnionego pracownika ŁARR S.A. w chwili podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Wystawcy weksla nie pozostający w związku małżeńskim zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia będącego załącznikiem do deklaracji wekslowej.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu.

 

               Szanowni Uczestnicy projektu bardzo prosimy o regularne przeglądanie swoich skrzynek mailowych i odbieranie poczty.

 

W dalszym ciągu oczekujemy na ostateczną listę osób zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Poniżej do pobrania załączniki niezbędne do podpisania i realizacji umów.

Deklaracja do weksla in blanco oraz wzór weksla in blanco zostanie dołączona do dnia 19 lipca 2013 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z

p. Tomaszem Piestrakiem – tel. 042 664 37 60 lub p. Pauliną Chmielewską – Tel. 042 2917891

 

 

DOKUMENTY DO PODPISANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE

 

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

(W projekcie „Młodzi w biznesie” wyjaśniamy, iż na potrzeby projektu niezbędne jest posiadanie jedynie konta przeznaczonego na obsługę operacji dotyczących nowootwartej firmy. Ten właśnie rachunek  firmowy będzie wykorzystywany do celów projektowych. Prosimy nie otwierać wyodrębnionych rachunków bankowych do obsługi przyznanych wsparć.)

Oświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatków objętych de minimis

Oświadczenie podatek VAT

Oświadczenie dotyczące  zgodności wydatków z harmonogramem

Oświadczenie o wolnym stanie

Zobowiązanie dot. podatku VAT

Deklaracja sprzedawcy używany sprzęt

Umowa wsparcie finansowe WZÓR

Umowa wsparcie pomostowe WZÓR

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.