KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Komisja Europejska ogłosiła ostatnie konkursy w ramach centralnych komponentów programu Lifelong Learning Programme ( Uczenie się przez całe życie)
2012-11-16

Komisja Europejska ogłosiła ostatnie konkursy w ramach centralnych komponentów programu Lifelong Learning Programme ( Uczenie się przez całe życie)

LLP ma na celu rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w różnych państwach Unii Europejskiej. Ogólnymi priorytetami strategicznymi programu są:

 1. Opracowanie strategii uczenia się przez całe życie i mobilności
 2. Zachęcenie do współpracy między środowiskami Edukacji, szkoleń i pracy
 3. Wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i instruktorów oraz kierowników instytucji edukacyjnych i szkoleniowych
 4. Promowanie zdobywania kompetencji kluczowych w ramach systemu kształcenia i szkolenia
 5. Promowanie włączenia społecznego i równości płci w zakresie kształcenia i szkolenia, w tym integracji migrantów i Romów

Struktura Programu:

Comenius

Edukacja szkolna

Erasmus

Szkolnictwo wyższe

Leonardo da Vinci

Wstępne i ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe

Grundtvig

Kształcenie dorosłych nie związane z kształceniem zawodowym

Program Międzysektorowy

Propagowanie współpracy europejskiej w dziedzinach obejmujących co najmniej dwa sektorowe programy szczegółowe (współpraca strategiczna i innowacyjność, ICT, języki obce, upowszechnianie i upublicznianie wyników)

Program Jean Monnet

Integracja europejska

 

Podczas spotkania poruszono również kształt przyszłego okresu programowania na lata 2014-2020. Planuje się utworzenie jednolitego programu pod nazwą „Erasmus for All”. Program miałby objąć takie obszary jak mobilność, współpraca w obszarze rozwoju innowacji (z naciskiem na współpracę między nauką a biznesem, IT), wsparcie politycznych reform, integrację europejską oraz sport.

Nabór w 2013r. obejmuje następujące Priorytety:

Comenius:

 1. Projekty wielostronne

– W kierunku szkół XXI wieku: wspieranie nowych form nauczania i uczenia się oraz wypracowanie modeli partnerstwa i sieci między szkołami a światem pracy i kultury

– kompetencje kadry kierowniczej szkół i nauczycieli

– umiejętności podstawowe oraz „przekrojowe kompetencje kluczowe”

– zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę, poprawa poziomu nauczania wśród uczniów ze środowisk migrantów i społeczności Romów oraz promowanie równości płci i integracyjnych metod nauczania

 

 1. Wielostronne sieci współpracy

– przedsiębiorczość i związki ze światem pracy

– zwiększenie atrakcyjności nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych

– rozwój wczesnej i przedszkolnej edukacji i opieki

– rozwijanie kształcenia socjalnego w celu integracji wszystkich młodych ludzi, w szczególności młodych osób niepełnosprawnych

 

Grundtvig – projekty centralne

 1. Projekty wielostronne

Projekty, które polegają na dzieleniu się doświadczeniem i dobrymi praktykami oraz prowadzą do osiągnięcia konkretnych rezultatów i wyników nadających się do rozpowszechniania (metod, narzędzi, materiałów, kursów)

– zdobywanie kluczowych kompetencji poprzez kształcenie dorosłych

– rola kształcenia dorosłych w zwiększaniu włączenia społecznego i równości płci

– kreatywność i innowacyjność, w tym kształcenie międzypokoleniowe, kształcenie dla seniorów, kształcenie w rodzinie

– zapewnienie jakości kształcenia dorosłych, w tym rozwoju zawodowego pracowników

2. Sieci wielostronne

– promowanie spójności społecznej i gospodarczej poprzez zapewnienie lepszych możliwości w zakresie kształcenia dorosłych

Leonardo da Vinci – projekty centralne

 1. Wielostronne projekty na rzecz rozwoju innowacyjności

– wdrożenie systemu ECVET służącego osiągnięciu przejrzystości i uznaniu wyników nauczania i kwalifikacji

– ulepszanie systemów zapewnienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (EQAVET)

– sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

2. Sieci wielostronne

– rozwój i transfer strategii mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

 Erasmus – projekty centralne

Projekty wielostronne:

– podnoszenie poziomu osiągnięć oraz wzmacnianie społecznego wymiaru szkolnictwa wyższego

– poprawa jakości i adekwatności szkolnictwa wyższego w tym poprzez współpracę pomiędzy uczelniami a rynkiem pracy

– podwyższanie jakości w tym poprzez mobilność i współpracę trans graniczną

– sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances – łączące przedsiębiorstwa i szkolnictwo)

 • nowe metody uczenia się i nauczania
 • propagowanie umiejętności i postaw sprzyjających przedsiębiorczości
 • ustrukturyzowana mobilność (m.in. staże i praktyki studenckie w przedsiębiorstwach)

– poprawa zarządzania i finansowania

 

Terminy składania wniosków w zależności od programu określone są w zaproszeniu do składania wniosków.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach LLP oraz przewodniki dotyczące programu można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm

także na stronie polskiej http://www.llp.org.pl/

Szczegółowe informacje można znaleźć również na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego http://eacea.ec.europa.eu/llp/

Projekty w ramach LLP realizowane są w partnerstwie międzynarodowym. Minimalna liczba partnerów określona została odrębnie dla każdego z programów. Partnerów poszukiwać można

m.in. na http://llp.teamwork.fr/partner_search/index.php

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.