KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konferencja otwierająca prace nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030, podsumowanie
2012-10-18

Dnia 12 października 2012 r. odbyła się konferencja inaugurująca prace nad „Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030”. Przeprowadzenie prac zostało zlecone firmie Deloitte Business Consulting S.A. przy współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego.

 

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który wskazał na istotne znaczenia dokumentu dla dalszego rozwoju regionu. Uczestnicy konferencji, pośród, których można było znaleźć przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek badawczo-rozwojowych, mieli możliwość poznania podejścia wykonawcy do opracowania Strategii, w tym celu, zakresu, harmonogramu prac oraz narzędzi informacji i promocji, jak również wysłuchania wystąpień specjalistów w ramach panelu ekspertów.

 

Eksperci prezentowali punkty widzenia różnych podmiotów tj.:

 • Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Jacek Skwierczyński  zaprezentował wyniki badań w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R  w województwie łódzkim dotyczące współpracy przedsiębiorców i jednostek sektora B+R, jak również przedstawił cel projektu oraz oczekiwane rezultaty z punktu widzenia Zamawiającego.
 • Kierownik Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego – profesor dr hab. Jan Gajda przedstawił kwestie, które powinny zostać uwzględnione w diagnozie sytuacji regionu łódzkiego. 
 • Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej – dr hab. inż. Ryszard Grądzki zaprezentował wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw innowacyjnych w regionie łódzkim. 
 • Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Tomasz Sadzyński przedstawił rolę instytucji wsparcia biznesu we wdrażaniu RSI na przykładzie ŁSSE.
 • Przedstawiciele spółki Tastysoft zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie rozpoczynania działalności innowacyjnej oraz oczekiwania wobec samorządu i uczelni w kontekście przygotowania RSI LORIS 2030.

 

Po wystąpieniach specjalistów uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań ekspertom oraz zgłoszenia swoich oczekiwań w stosunku do przyszłej RSI LORIS 2030. Głosy zabierali zarówno przedstawiciele przedsiębiorców, jak i instytucji otoczenia biznesu, uczelni oraz eksperci, którzy mieli okazję opracowywać RSI w przeszłości.

 

Główne kwestie zgłaszane przez uczestników konferencji dotyczyły:

 • Braku zaufania i wymiany informacji pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, przedsiębiorstwami oraz konieczności integracji wewnętrznej regionu.
 • Dużej liczby narzędzi dostępnych w ramach finansowania innowacji przy jednoczesnym braku dostępu do informacji oraz deficycie w marketingu wewnętrznym.
 • Niskiej jakości zasobów ludzkich w regionie i ograniczeń w dostępie do wykwalifikowanych pracowników fizycznych.
 • Konieczności przygotowania RSI mającej na uwadze „open innovation”, ze względu na fakt, iż nie dla wszystkich patentów i technologii wytworzonych w Polsce istnieje możliwość ich wdrożenia w kraju, a jest na nie popyt za granicą.
 • Uwzględnienia w Strategii, jakie badania prowadzić w regionie, a jakie technologie kupować, ponieważ nie ma możliwości pokrycia wszystkich obszarów.
 • Koniczności przyspieszenia przyznawania pomocy na innowacje oraz skupieniu się na finansowaniu wdrożeń.

 

Dyskusja zakończyła się podsumowaniem przez Prorektora ds. innowacji. Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. Piotra Kulę. Wygłoszone zostały najważniejsze tezy, które powinny zostać uwzględnione w pracach nad RSI LORIS 2030:

 • RSI LORIS 2005-2013 nie zadziała, a mimo to innowacje w regionie łódzkim były wdrażane
 • Należy nauczyć się, co to jest innowacja i jak na niej zarabiać.
 • Należy poprawie zidentyfikować bariery i szanse regionu.
 • W RSI LORIS 2030 powinny zostać wskazane wszystkie bariery, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wraz ze wskazaniem możliwości ich ograniczania. 
 • Należy uwzględnić nie tylko kwestię, że  80% firm nie utrzymuje kontaktu z instytucjami sfery B+R, ale również podobny odsetek nauczycieli akademickich nie ma doświadczenia praktycznego związanego z przedmiotami, których uczy.
 • Należy uwzględnić zarówno podejście sektorowe, jak i procesowe wspierania innowacji, aby nie zatracić potencjałów, które są w regionie.
 • Kluczową kwestia jest poprawa komunikacji i stworzenie wspólnego języka, zasad i reguł
  w zakresie wdrażania innowacji, jak również budowa platform wymiany doświadczeń.
 • Pobudzenie działalności typu spin off, na które są dostępne środki, ale brakuje chętnych doktorantów, aby podejmować tego typu działalność.
 • W regionie nieskuteczne są obecnie mechanizmy aplikowania o środki w ramach środków Narodowego Centrum Badań oraz Programów Ramowych. RSI powinna wskazywać mechanizmy, jak aplikować o środki oraz tworzyć „masę krytyczną”.

 

Wszystkie problemy, propozycje oraz oczekiwania zgłoszone podczas konferencji zostaną wzięte pod uwagę podczas prac prowadzonych nad dokumentem.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zaprezentowanymi podczas konferencji.

 

Do pobrania:

Prezentacja Deloitte

Prezentacja ŁSSE

Prezentacja UMWŁ

Prezentacja Tastysoft 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.