KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konkurs RPO WŁ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na inwestycje dotyczące ochrony przyrody.
2015-12-09

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 

*       podniesienie standardu bazy technicznej lub wyposażenia parków
krajobrazowych lub rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura
2000);

 

*       budowa, przebudowa infrastruktury służącej utrzymaniu lub utworzeniu
centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime np.
banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne;

 

*       modernizacja lub doposażenie ośrodków prowadzących działalność w
zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych);

 

*       budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury (w tym również
zielonej infrastruktury) związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu
siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych).

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
http://www.rpo.lodzkie.pl/nabor_wniosk%C3%B3w/573-ogloszenie-o-konkursie-poswieconym-ochronie-przyrody-nr-rpld-05-04-01-iz-00-10-001-15

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.