KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Konkursy Programu Polska Cyfrowa – Dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.
2015-07-07

W III kwartale 2015 r. planowanej jest ogłoszenie konkursów dotyczących działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Polska Cyfrowa. Konkursy będą dotyczyły następujących typów projektów:

 

a) poddziałania 2.3.1 POPC:

 

 • cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych,
 • cyfrowe udostępnianie zasobów nauki,

 

b) poddziałania 2.3.2 POPC:

 

 • cyfrowe udostępnianie zasobów kultury.

Dla każdego typu projektu zostanie przeprowadzony osobny konkurs z wyodrębnioną pulą środków.

W ramach poszczególnych poddziałań o dofinansowanie ubiegać się będą mogły:

 

a) poddziałanie 2.3.1 POPC:

 

 • centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich,
 • jednostki naukowe oraz uczelnie,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

 

b) podziałanie 2.3.2 POPC:

 

 • państwowe lub współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
 • partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

 

Szczegółowe informacje na temat wymogów dla projektów i pełen opis osi priorytetowych programu dostępne w Serwisie Programu Polska Cyfrowa.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.