KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
ŁARR S.A. ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego/ doradczyni zawodowej w projekcie „Kobieta w biznesie”
2016-07-25

logotypy do zamieszczena

        Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór kandydatów/tek na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa) w projekcie pn. „Kobieta w biznesie” realizowanym przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Podstawowe obowiązki:

Weryfikacja predyspozycji osób do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w II etapie rekrutacji – weryfikacja wyników testów predyspozycji osobowościowych oraz udział w Rozmowach Kwalifikacyjnych.

 

Określenie wykonywanej pracy:

Doradca zawodowy/ doradczyni zawodowa (psycholog), umowa cywilno-prawna, łącznie 75h pracy w terminach wskazanych przez Menedżera Projektu.

 

Przewidywane terminy pracy:

– sierpień/ wrzesień 2016 r. (25 h pracy),

– luty/marzec 2017r. (25 h pracy),

– IV kwartał 2017r. (25h pracy),

z możliwością zmiany lub przedłużenia w/w terminów.

 

Zakres zadań:

 

– przygotowanie oraz ocena testów predyspozycji osobowościowych

– udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej (ocena rozmów kwalifikacyjnych)

 

Warunek dopuszczający:

 

Udział w pracach związanych z rekrutacją do co najmniej trzech projektów współfinansowanych z EFS jako doradca zawodowy/ doradczyni zawodowa (psycholog).

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie  wyższe kierunkowe;
 • przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego lub doradztwa personalnego;
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku doradcy zawodowego lub personalnego w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy w publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia lub przy realizacji projektów unijnych;
 • znajomość problematyki rynku pracy;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy;
 • posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego;
 • znajomość podstaw prawa pracy;
 • znajomość obowiązujących procedur administracyjnych.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.)”
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zajęć podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych); ( do pobrania: tutaj)
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niekaralności (do pobrania: tutaj)
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykluczeniu (do pobrania: tutaj)
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 6. Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata/tki.

 

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta/oferentkę własnoręcznym podpisem.

 

Miejsce Pracy:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź.

 

Rodzaj zatrudnienia:

umowa cywilno- prawna

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w biurze projektu „Kobieta w biznesie”, tj.  w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, II piętro, pokój 207, najpóźniej do 05 sierpnia 2016r. do godz. 15.00 .

 

Kryterium wyboru oferty:

100 % cena za 1h doradztwa (przy spełnieniu w/w wymogów koniecznych i łącznego zakresu zadań)

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Łódź 90-135, ul. Narutowicza 34

Tel.: 42 208 92 42 lub 42 208 92 06

E-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.