KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
ŁARR S.A. – Zmiana ogłoszenia o konkursie na wybór partnera do Projektu
2016-06-01

W związku z publikacją przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, ŁARR S.A. wprowadza następujące zmiany do opublikowanego w dniu 11 maja
2016r.  Ogłoszenia o konkursie na wybór Partnera do projektu:

 

Zmianie ulega zapis:

 

1)      § 3 ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„Podmiot posiada status Instytucji Otoczenia Biznesu.”

 

2)      § 3 ust. 3, który przyjmuje brzmienie:

„Podmiot spełnia wymagania określone w SzOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 dla
Beneficjentów poddziałania 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych oraz
dokumentacji konkursowej dla konkursu nr RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16″

 

3)      Dodano § 5 ust. 1 lit. e) o treści:

„posiadają minimum roczny plan pracy zawierający indykatywną listę
projektów/usług, które mają być wdrożone/świadczone, dostępnych zasobów,
niezbędnych szkoleń, wymaganego budżetu i źródeł finansowania lub
zobowiązują się do przygotowania w/w dokumentu do dnia 30 czerwca 2016r.”

 

4)      §7 ust. 3 lit. b, który przyjmuje brzmienie:

„Podmiot spełnia wymagania określone w SzOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Beneficjentów poddziałania 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych oraz dokumentacji konkursowej dla konkursu nr RPLD.02.01.02 IP.02-10-007/16.”

 

5)      §8 ust. 1, który przyjmuje brzmienie:

„Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku postępowania do dnia 15 czerwca 2016r.”

 

 

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wydłuża się termin składania ofert do dnia 10 czerwca 2016r. Decyduje data wpływu Oferty do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Załączniki:

 

 Zmiana ogłoszenia o konkursie na wybór Partnera do projektu

Zmieniony załącznik-nr-1-oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.