KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 4.4. POIG
2010-03-09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niniejszym informuje, że w związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach II w 2009 r. rundy aplikacyjnej do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała, a Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listę rekomendowanych do dofinansowania projektów.

Budżet przeznaczony na II w 2009 r. rundę aplikacyjną, został zwiększony o 41 103 427,32 złotych. Dofinansowanie otrzymały 32 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 791 103 427,32 złotych. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania obejmuje projekty, które w toku oceny merytorycznej uzyskały nie mniej niż 97 punktów i w przypadku których data złożenia kompletnego wniosku nie jest późniejsza niż 02.11.2009 roku. Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania została sporządzona zgodnie z postanowieniami §7 ust. 2 pkt 15 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach POIG Działanie 4.4., który mówi, że „wsparcie uzyskują projekty pozytywnie ocenione, do wyczerpania środków finansowych na daną rundę. W przypadku, gdy dostępny budżet nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, wsparcie uzyskują projekty, które zdobędą najwięcej punktów po ocenie merytorycznej fakultatywnej. W przypadku projektów z jednakową liczbą punktów, o otrzymaniu wsparcia decyduje data wpływu kompletnego wniosku. Pozostałe wnioski, kwalifikujące się do wsparcia, dla których zabrakło środków w ramach alokacji na daną rundę trafiają na Listę projektów nierekomendowanych do dofinansowania.”

Data złożenia kompletnego wniosku dla każdego z projektów została ustalona zgodnie z postanowieniami §7 ust. 1 pkt 3 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach POIG Działanie 4.4. – „o kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek nie będzie kompletny i będzie wymagał uzupełnień, data złożenia kompletnego wniosku będzie liczona w następujący sposób: do daty złożenia pierwotnej wersji wniosku zostanie doliczona liczba dni pomiędzy dniem następnym po wysłaniu wezwania przez RIF do uzupełnienia wniosku a dniem wpływu uzupełnienia do RIF (nie wliczając czasu na dokonanie oceny formalnej).”

Informujemy, że do wszystkich Wnioskodawców, których projekty były przedmiotem oceny merytorycznej zostaną wysłane zawiadomienia ze szczegółowymi wynikami oceny.

Lista zatwierdzonych projektów do dofinansowania (pobierz plik)

Poniżej prezentujemy pełną listę rankingową projektów złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku do Działania 4.4 POIG, które w toku oceny merytorycznej uzyskały minimum 60 punktów.

Lista z punktacją (pobierz plik)

Zgodnie z komunikatem z dnia 11.02.2010 roku kolejny nabór wniosków w ramach POIG Działanie 4.4 zostanie ogłoszony w przypadku pozyskania dodatkowych środków na zwiększenia alokacji w ramach działania. Instytucja Pośrednicząca oraz Instytucja Zarządzająca podjęły działania zmierzające do zapewnienia środków niezbędnych do uruchomienia kolejnego naboru wniosków w ramach POIG Działanie 4.4.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.