KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
2011-09-03

ŁRST – Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna

Spis treści

1. ŁRST – Łódzka Regionalna Sieć Teleinformacyjna
    1.2 Opis projektu
    1.3 Główne grupy działań
2. Inwentaryzacja
    2.1 Opis inwentaryzacji
    2.2 „Białe Plamy” w województwie łódzkim
3. Doradztwo dla operatorów ostatniej mili w uzyskaniu dofinansowania
    3.1 Dofinansowanie dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych
    3.2 Pomoc w uzyskaniu dofinansowania
    3.3 Zalety partnerstwa z ŁARR dla operatorów ostatniej mili
    3.4 Mapa „białych plam”

4. Archiwum

 

W pierwszym kwartale 2008 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji projektu Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej. Pierwszym elementem projektu jest inwentaryzacja infrastruktury, następnie będzie zrealizowane Studium Wykonalności, przygotowany wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego, wykonany projekt techniczny Sieci i rozpocznie się jej budowa. Planuje się, że inwestycje zostaną zakończone do roku 2013, ale już wcześniej niektóre fragmenty Sieci będą mogły być oddawane do użytku zainteresowanym operatorom.

Decyzja Samorządu Województwa Łódzkiego o podjęciu budowy ŁRST w ramach zadań własnych Województwa jako integralnego elementu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest uzasadniona faktem, że pod względem penetracji szerokopasmowym Internetem województwo łódzkie znacznie odstaje od średniej krajowej, co przy bardzo niskiej pozycji Polski w Unii Europejskiej (przedostatnie miejsce pod względem penetracji dostępu szerokopasmowego) plasuje nasz region w okolicy końca obszarów europejskich.

Budując ŁRST województwo i ŁARR realizują interes publiczny polegający na stworzeniu regionalnej sieci szkieletowej, konkurencyjnej do monopolisty oraz obejmującej miejsca gdzie brakuje infrastruktury. Punkty dystrybucyjne ŁRST zostaną tak zaprojektowane i rozlokowane, żeby lokalni operatorzy (Internet Sernice Providers) odnieśli możliwie największe korzyści w postaci łatwego dostępu do sieci krajowej a potem do sieci Internet. Projekt ŁRST finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej Operacyjnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i zgodnie z dyrektywami UE na tak zbudowanej sieci musi być zapewniona równoprawność dostępu dla wszystkich operatorów.

1.2 Opis projektu

W ramach projektu zostanie wybudowana sieć szkieletowa i dystrybucyjna światłowodowa, która będzie posiadać punkty dystrybucyjne na poziomie gmin lub sołectw. W ramach projektu zostanie też przygotowana infrastruktura pod instalacje operatorów ostatniej mili, a na bazie sieci dystrybucyjnej możliwe będzie wybudowanie infrastruktury sieci dostępowej opartej na technologiach przewodowych oraz bezprzewodowych, takich jak np. WiMAX lub wyższej generacji rozwiązania mobilne. Przygotowana sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania mieszkańcom i podmiotom gospodarczym regionu na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

Projekt ŁRST ma służyć:

  • jednostkom samorządu terytorialnego – w celu dostarczenia zarówno do nich bezpośrednio oraz na ich teren szerokopasmowego Internetu, dla rozwoju e-administracji, e-biznesu, budowy e-społeczeństwa i dla rozwoju biznesu (przykłady aplikacji ułatwiających życie JST to aplikacje geodezyjne),
  • instytucjom podległym JST – szkołom, policji, straży, ośrodkom zdrowia (monitoring, aplikacje specjalistyczne),
  • gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – szczególnie w obszarach gdzie z uwagi na brak sieci szkieletowych i dystrybucyjnych brak jest konkurencji oraz na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

1.3 Główne grupy działań

Główne działania dotyczące ŁRST obejmują:

A. Tzw. grupę prac przedprojektowych, do której należy:

          wykonanie inwentaryzacji zasobów sieciowych i możliwości świadczenia usług szerokopasmowych w województwie,

         przygotowanie Studium Wykonalności obejmującego całość zagadnień technicznych, biznesowych, finansowych i prawnych koniecznych do zaplanowania szczegółów Projektu,

           przygotowanie wniosku do RPO

B. Grupę działań projektowych, obejmującą:

           wykonanie projektu technicznego Sieci,

           budowę infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej,

           wybór operatora hurtowego,

           ustalenie i wdrożenie procesów biznesowych działania z infrastrukturą

C. Grupę działań okołoprojektowych, obejmującą:

          daleko idącą pomoc w zakresie budowy ostatniej mili, adresowaną do operatorów lokalnych,

          wykonanie inwentaryzacji umożliwi rozpoczęcie naboru wniosków do działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest wspieranie MŚP realizujących projekty budowy sieci dostępowych, tzw. „ostatniej mili”

           dystrybucję informacji do zainteresowanych podmiotów i gospodarstw,

           szkolenia,

           wspieranie działań zmierzających do uruchomienia usług e-społeczeństwa.

2. Inwentaryzacja

2.1 Opis inwentaryzacji

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego jest w trakcie realizacji inwentaryzacji infrastruktury, popytu i konkurencyjności w zakresie świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarze województwa łódzkiego. Inwentaryzacja jest pierwszym etapem realizacji przez Województwo Łódzkie budowy Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ŁRST), która powstanie w ramach zadania własnego województwa.

Inwentaryzacja konieczna jest do zidentyfikowania istniejących w województwie zasobów telekomunikacyjnych oraz do określenia, gdzie w województwie brak jest szerokopasmowego dostępu do Internetu (czyli gdzie występują tzw. „białe plamy” w szerokopasmowym dostępie). „Białe plamy” posłużą jako cel do projektowania ŁRST, zaś jej fizyczny przebieg będzie tak pomyślany, aby w optymalnym stopniu wykorzystać zasoby istniejące, a budować nową sieć jedynie tam gdzie jest to niezbędne.

     2.2 Białe plamy w województwie łódzkim

Identyfikacja „białych plam” jest ważna nie tylko dla budowy ŁRST, ale również dla uruchomienia na terenie województwa łódzkiego działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie to przeznaczone jest dla operatorów lokalnych, dla małych i średnich firm, na budowę tzw. „ostatniej mili”, czyli na budowę infrastruktury umożliwiającej oferowanie szerokopasmowego Internetu użytkownikom końcowym – gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom. Działanie to będzie uruchomione tylko na ww. obszarach „białych plam”. Dlatego tak istotna jest szybka identyfikacja tych miejsc. W przypadku ich niezidentyfikowania środki pomocowe nie zostałyby przyznane.

Inwentaryzacja wykonywana jest przez wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę – konsorcjum firm: Instytut Łączności – PIB oraz EFICOM S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się tutaj. Prace inwentaryzacyjne prowadzone będą w okresie od sierpnia do listopada 2009r. i polegać będą m.in. na zbieraniu informacji na podstawie ankiet przekazywanych przez Wykonawcę jednostkom samorządu terytorialnego oraz operatorom telekomunikacyjnym.

List Marszałka województwa łódzkiego do operatorów internetowych

3. Doradztwo dla operatorów ostatniej mili w uzyskaniu dofinansowania

3.1 Dofinansowanie dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych

Jedną z istotniejszych korzyści z przeprowadzonej przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego inwentaryzacji zasobów i usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, będzie ogłoszenie po raz pierwszy w województwie łódzkim naboru wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów budowy tzw. „ostatniej mili”, czyli doprowadzenia sieci dostępowej do gospodarstw domowych. O dotacje będą mogli ubiegać się lokalni operatorzy telekomunikacyjni. Środki na projekty pochodzić będą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Uzyskać można aż do 70% dofinansowania.

3.2 Pomoc w uzyskaniu dofinansowania

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako jednostka ekspercka, posiadająca kompetencje i wieloletnie doświadczenie pozyskiwaniu środków unijnych, oferuje swoją profesjonalną pomoc lokalnym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w aplikowaniu o środki w ramach działania 8.4 PO IG. Pomoc ta w szczególności może dotyczyć przygotowywania wniosków, studiów wykonalności oraz innych niezbędnych w procesie aplikowania o środki dokumentów.

      3.3 Zalety partnerstwa z ŁARR dla operatorów ostatniej mili:

  • możliwość ekspansji terytorialnej, również na obszarach dotychczas mniej atrakcyjnych z uwagi na brak informacji o ich potencjale („białe plamy”),
  • wzrost przychodów,
  • szansę na wzrost wartości firmy i umocnienie jej pozycji rynkowej w obliczu prawdopodobnej konsolidacji rynku, jaka nastąpi w najbliższych latach,
  • rozbudowę infrastruktury, pozostającej docelowo w pełnej dyspozycji Projektodawcy z uwagi na krótki wymagany okres trwałości inwestycji (3 lata).

W celu otrzymania szczegółowej OFERTY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH ORAZ DORADZTWA prosimy o kontakt:

Tel. 42 664 37 98

Email. t_walczak[at]larr.lodz.pl

3.4 Mapa „białych plam”

Poniższa mapka województwa łódzkiego prezentuje rozkład obszarów kwalifikujących się do wsparcia w ramach naboru wniosków do działania 8.4 PO IG, którego uruchomienie planowane jest na dzień 1 marca 2010r. Szczegółowa lista obszarów dostępna jest w raporcie dotyczącym kwalifikowalności obszarów do wsparcia w ramach działania 8.4 PO IG w województwie łódzkim.

 

Prezentowane dane są do wykorzystania przez Urząd Marszałkowski w Łodzi m.in. w celu uruchomienia działania 8.4 PO IG  w województwie łódzkim w ramach II naboru wniosków.

 

 Do góry strony.


Lista obszarów kwalifikowalnych


Archiwum

Raport dotyczący kwalifikowalności obszarów do wsparcia w ramach działania 8.4 PO IG w województwie łódzkim w roku 2009 w II naborze wniosków

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.