KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
2011-09-03

ŁRST – Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna
W ramach projektu wybudowana zostanie sieć szkieletowa i dystrybucyjna światłowodowa, która będzie posiadać punkty dystrybucyjne na poziomie gmin lub sołectw. W ramach projektu zostanie też przygotowana infrastruktura pod instalacje operatorów ostatniej mili, a na bazie sieci dystrybucyjnej możliwe będzie wybudowanie infrastruktury sieci dostępowej opartej na technologiach przewodowych oraz bezprzewodowych, takich jak np. WiMAX lub wyższej generacji rozwiązania mobilne. Przygotowana sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich nowoczesne zastosowania mieszkańcom i podmiotom gospodarczym regionu na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

 Projekt ŁRST ma służyć:

 • jednostkom samorządu terytorialnego – w celu dostarczenia zarówno do nich bezpośrednio oraz na ich teren szerokopasmowego Internetu, dla rozwoju e-administracji, e-biznesu, budowy e-społeczeństwa i dla rozwoju biznesu (przykłady aplikacji ułatwiających życie JST to aplikacje geodezyjne),
 • instytucjom podległym JST – szkołom, policji, straży, ośrodkom zdrowia (monitoring, aplikacje specjalistyczne),
 • gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – szczególnie w obszarach, gdzie z uwagi na brak sieci szkieletowych i dystrybucyjnych brak jest konkurencji oraz na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Główne działania dotyczące ŁRST obejmują:

A. Tzw. grupę prac przedprojektowych, do której należy:

 • wykonanie inwentaryzacji zasobów sieciowych i możliwości świadczenia usług szerokopasmowych w województwie,
 • przygotowanie Studium Wykonalności obejmującego całość zagadnień technicznych, biznesowych, finansowych i prawnych koniecznych do zaplanowania szczegółów Projektu,
 • przygotowanie wniosku do RPO.

B. Grupę działań projektowych, obejmującą:

 • wykonanie projektu technicznego Sieci,
 • budowę infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej,
 • wybór operatora hurtowego,
 • ustalenie i wdrożenie procesów biznesowych działania z infrastrukturą.

C. Grupę działań okołoprojektowych, obejmującą:

 • daleko idącą pomoc w zakresie budowy ostatniej mili, adresowaną do operatorów lokalnych,
 • wykonanie inwentaryzacji umożliwi rozpoczęcie naboru wniosków do działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest wspieranie MŚP realizujących projekty budowy sieci dostępowych, tzw. „ostatniej mili”,
 • dystrybucję informacji do zainteresowanych podmiotów i gospodarstw,
 • szkolenia,
 • wspieranie działań zmierzających do uruchomienia usług e-społeczeństwa.

Powrót


Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.