KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ
2013-10-21

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa)

w projekcie realizowanym w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą

 „Złota 30tka”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Podstawowe obowiązki: 

Weryfikacja predyspozycji osób do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w II etapie rekrutacji – weryfikacja wyników testów predyspozycji osobowościowych oraz udział w Rozmowie Kwalifikacyjnej.

 

Określenie wykonywanej pracy:

Doradca zawodowy/ doradczyni zawodowa (psycholog), umowa cywilno prawna, maksymalnie 140h  w terminie wskazanym przez Menedżera Projektu (przewidywany termin pracy do końca marca 2014 r. z możliwością przedłużenia).

 

Zakres zadań:

 

– przygotowanie oraz ocena testów predyspozycji osobowościowych,

– udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej (rozmowy kwalifikacyjne),

– opracowanie indywidualnych planów działania (doradztwo indywidualne).

 

Warunek dopuszczający:

 

Udział w pracach związanych z rekrutacją do co najmniej trzech projektów w ramach  POLK jako doradca zawodowy/psycholog.

 

Wymagania konieczne: 

 1. wykształcenie  wyższe kierunkowe,
 2. przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego lub doradztwa personalnego,
 3. co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego lub personalnego w publicznych służbach zatrudnienia, agencjach zatrudnienia lub przy realizacji projektów unijnych,
 4. znajomość problematyki rynku pracy,
 5. znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy,
 6. posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego,
 7. znajomość podstaw prawa pracy,
 8. znajomość obowiązujących procedur administracyjnych.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Kserokopia dowodu osobistego,
 4. Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,
 5. Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto
  (w przypadku zlecenia realizacji zajęć podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)- zał. nr 1;
 6. Oświadczenie o niekaralności – zał. nr 2;
 7. Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych – zał. nr 3;
 8. Oświadczenie o wykluczeniu – zał. nr 4.

 

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta/oferentkę własnoręcznym podpisem.

 

Miejsce Pracy

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

 

Rodzaj zatrudnienia

umowa cywilno- prawna

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w biurze projektu „Złota 30tka” w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. VIII p., pokój 808, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź do 28 października 2013r do godz. 10.00

 

Kryterium wyboru oferty

100 % cena za 1h doradztwa (przy spełnieniu wymogów koniecznych i łącznego zakresu zadań)

 

 

Wszelkich informacji na temat naboru udziela:

 

Kinga Mrówczyńska tel.  42 664 37 61  k_mrowczynska@larr.lodz.pl

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.