KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór kandydatów na stanowisko Psycholog/Doradca przygotowujący i przeprowadzający Test Predyspozycji Zawodowych
2012-01-12

        Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

                                                   

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Psycholog/Doradca przygotowujący i przeprowadzający Test Predyspozycji Zawodowych

w projekcie realizowanym w ramach działania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą

 „Profesjonalna opieka nad dziećmi”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podstawowe obowiązki:

 

– Przygotowanie Testu Predyspozycji Zawodowych dla kandydatek na szkolenia w projekcie „Profesjonalna opieka nad dziećmi”

– Ocena ww. Testu Predyspozycji Zawodowych

 

Określenie wykonywanej pracy:

 

Doradca zawodowy/ doradczyni zawodowa, umowa cywilno prawna, maksymalnie 40h. Praca dotyczy cztery edycji rekrutacji dla 4 grup szkoleniowych w terminie; luty 2012 – wrzesień 2012 rok

 

Wymagania konieczne:

 

a.    wykształcenie  wyższe kierunkowe – psycholog;

b.    min 5-cio letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami

c.    doświadczenie i wiedzę  w zakresie doradztwa zawodowego

d.   doświadczenie w pracy podczas rekrutacji w projektach realizowanych w  ramach POKL

 

Wymagane dokumenty:

 

a.    CV  z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”

b.    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c.    Kserokopia dowodu osobistego

d.   Kopie innych dokumentów wg uznania kandydata,

e.    Formularz ofertowy z przedstawioną ofertę cenową, wyrażoną w kwocie brutto
(w przypadku zlecenia realizacji zajęć podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)- zał. nr 1;

f.     Oświadczenie o niekaralności – zał. nr 2;

g. Oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych – zał. nr 3;

Załączniki do pobrania

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta/oferentkę własnoręcznym podpisem.

 

Miejsce Pracy

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

 

Rodzaj zatrudnienia

 umowa cywilno- prawna

 

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w biurze projektu „Biznes na obcasach” w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. VIII p., pokój 808, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź do 18 stycznia 2012r do godz. 15.00

 

Kryterium wyboru oferty

100 % cena za 1h pracy (przy spełnieniu wymogów koniecznych)

 

 

Wszelkich informacji na temat naboru udziela Tomasz Piestrak (42 664 37 60)

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.