KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór wniosków w ramach Inicjatywy Jeremie
2016-05-24

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia 30 maja 2016 r. rozpoczyna nabór wniosków pożyczkowych w ramach Projektu JEREMIE VII. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w Departamencie Pożyczek i Poręczeń ŁARR S.A., przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi (I piętro), w godz. 8.30- 16.00.

 

ŁARR S.A. zastrzega, że nabór wniosków ma charakter warunkowy. Decyzja odnośnie udzielenia pożyczki zapadnie pod warunkiem ostatecznego udzielenia dla ŁARR S.A. limitu środków na pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego, co powinno nastąpić w czerwcu br.

 

W ramach Projektu JEREMIE VII obowiązują te same formularze aplikacyjne, które obowiązywały w ramach Projektu JEREMIE VI. W ramach Projektu JEREMIE VII zmianie uległ Regulamin Funduszu Pożyczkowego.

 

Wszelkie informacje w sprawie pożyczki przekazywane będą za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany we wniosku o udzielenie pożyczki, w danych do kontaktów. W związku z tym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na poprawne wpisanie adresu poczty, oraz jej bieżące sprawdzanie.   

 

ŁARR S.A. prosi o dołożenie należytej staranności w zakresie przygotowania dokumentacji. Warunkiem podjęcia oceny merytorycznej jest poprawne pod względem formalnym wypełnienie formularza wniosku, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. Aby wniosek można było uznać za poprawny pod względem formalnym musi on spełniać kryteria określone w Liście kontrolnej spełniania wymogów formalnych, stanowiącej załącznik do Regulaminu. Zgodnie z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego, wnioski podlegają ocenie merytorycznej w kolejności złożenia formalnie poprawnej i kompletnej dokumentacji. W sytuacji dokonywania korekt formalnych, w przypadku kiedy korekt dokonano w dniu wezwania bądź w następnym dniu roboczym, do daty i godziny złożenia wniosku dodawane są 24 godziny; każdy kolejny dzień roboczy zwłoki w dokonaniu korekt formalnych powoduje dodanie kolejnych 24 godzin za każdy dzień.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.