KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Nabór wniosków w ramach programu Badania, Rozwój, Innowacje
2014-01-10

Informujemy Państwa o możliwości składania wniosków w ramach programu Badania, Rozwój, Innowacje- projekt Fundusz Innowacji UE-Egipt – Klastry Innowacyjne.

 

Główne założenia programu to m.in.: wspieranie inicjatyw i działań networkingowych, które umożliwią wpływanie na sektor biznesowy zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym (głównie UE); podniesienie zwrotu z inwestycji, zwiększenie technologicznych i nie technologicznych innowacji oraz poprawienie konkurencyjności Arabskiej Republiki Egiptu; wzmocnienie współpracy z partnerami europejskimi i regionalnymi poprzez transfer technologii, know-how i wymianę dobrych praktyk. Wnioskodawcami mogą być: Wyższe Uczelnie, Centra Badawcze, duże przedsiębiorstwa, MŚP, stowarzyszenia przemysłowe, izby handlowe, organizacje pozarządowe, podmioty sektora publicznego należące do państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Arabskiej Republiki Egiptu. Przewidziane dofinansowanie: minimalna kwota: 300 000,0 EUR; maksymalna kwota: 750 000,0 EUR. Projekty mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych: energia odnawialna, żywność, zasoby wodne, zrównoważona turystyka, edukacja i uczenie się przez cale życie, zarządzanie badaniami i innowacjami. W ramach każdego obszaru tematycznego dofinansowanie otrzyma jeden lub dwa projekty klastrów.

 

Działania w ramach projektów muszą być prowadzone na terenie Arabskiej Republiki Egiptu.

 

Więcej o projekcie na stronie www.rdi.eg.net. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: e-mail: eeif@rdi.eg.net. Ostateczny termin składania wniosków upływa 3 lutego 2014 r.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.