KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe nr DA/GU-8/2015

11 - 12 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym jako zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.   do pobrania: Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia-Załacznik nr 1 Formularz ofertowy - załącznik nr 2  Załącznik3-Formularz-asortymentowo-cenowy oswiadczenie - załacznik nr 4 Wykaz usług
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 1/IZD/2015

28 - 08 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania przetargowego „Dostawa siedzisk i mebli biurowych wraz z montażem”– 1/IZD/2015        
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/ZIP/RPO WŁ/2015

28 - 08 - 2015
W ramach wyboru Wykonawcy zadania „ zakup sprzętu multimedialnego do sali konferencyjnej” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości”, realizowanego w ramach : Oś  Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wybrano najkorzystniejszą ofertę.    
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 1/ZIP/PR/RPO WŁ/2015

19 - 08 - 2015
W zawiązku z realizacją projektu „Zduńskowolski Inkubator Przedsiębiorczości” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu multimedialnego do Sali konferencyjnej. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 27.08.2015 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 1/ZIP/PR/RPO WŁ/2015. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Państwa o wyniku postępowania.   Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony 1/IZD/2015

12 - 08 - 2015
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/IZD/2015 na „Dostawę siedzisk oraz mebli biurowych wraz z montażem”   załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia zał_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow zał_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia zał_4_oswiadczenie_osoby_fizycznej zał_5_formularz ofertowy załącznik-nr-6-wzór-umowy zał_7_oswiadczenie_o_przynależności_braku_do grupy_kapitalowej zał_8_wykaz_usług     Dane kontaktowe osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami zostały wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 907 z póź.  zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:    Pytanie nr 1 Czy w blatach biurek, górnego wieńca kontenerka , wieńcach górnych i dolnych szafek  dopuszczalne jest użycie płyty o grubości 28mm zamiast 25 mm?   Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od wymiarów wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.stanowiącego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.