KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
O ŁARR

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Powstała 29 listopada 1991r. jako jednostka wspierająca rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez opracowywanie i realizowanie programów finansowanych z funduszy unijnych. Od 2001r. do 2017r ŁARR pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej(RIF), odpowiedzialnej za obsługę i wdrażanie programów przeznaczonych na finansowanie inwestycji w nowe technologie, specjalistyczne usługi doradcze, podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwój eksportu. ŁARR zajmowała się obsługą następujących programów: PHARE STRUDER, PHARE RAPID, PHARE (2000,2001, 2002 i 2003) SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działanie 2.1, 2.2.1, 2.3), SPO Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie 2.3a), ZPORR (działanie 2.5 i 3.4). Obecnie Spółka pełni funkcję RIF wdrażając wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działania 4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2).

 

Spółka funkcjonuje również w Krajowym Systemie Usług dla firm z sektora MŚP, świadcząc usługi informacyjne, proinnowacyjne oraz finansowe – pożyczki, poręczenia. W ramach świadczenia usług finansowych prowadzony jest Regionalny Fundusz Pożyczkowy, a obecnie realizowany jest także program Inicjatywa Jeremie, w ramach którego pozyskano dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na pożyczki dla firm.

 

Spółka angażuje się również w szereg działań, mających na celu zwiększenie możliwości rozwoju sektora MŚP w regionie łódzkim. Była inicjatorem i jednym z sygnatariuszy „Listu Intencyjnego w sprawie utworzenia Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego”. Była także koordynatorem projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „LORIS”, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych i Województwo Łódzkie. Celem projektu było tworzenie podstaw trwałego i zróżnicowanego Rozwoju regionu, wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, wzrost efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych oraz funduszy pochodzących z innych zagranicznych i krajowych źródeł finansowania.

 

Ponadto ŁARR jest podmiotem świadczącym na zasadach komercyjnych kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem środków z funduszy programów POKL, RPO i POIG (w zakresie, w którym nie pełni funkcji RIF). Realizuje również szereg projektów własnych wspierających przedsiębiorczość w regionie.

 

Spółka uzyskała również status firmy partnerskiej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach pakietu „PARTNER ŁSSE S.A.”

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ma status dużego przedsiębiorcy. ŁARR nie działa dla zysku, a wszelkie nadwyżki finansowe przeznacza na cele statutowe. W związku z powyższym występuje jako instytucja otoczenia biznesu (IOB), wspierająca rozwój gospodarczy regionu.

 

 

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Przemysław Andrzejak
Wiceprezes Zarządu: Agnieszka First

 

Rada Nadzorcza

Grzegorz Mackiewicz – Przewodniczący

Krzysztof Habura – Wiceprzewodniczący

Stanisław Cubała – Członek 

Jakub Goździkowski – Członek

Sylwester Krych – Członek 

 

 

 

Dane rejestrowe

REGON: 470569240

KRS: 0000059880 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Numer NIP: 725-000-55-74

 

Akcjonariusze

Województwo Łódzkie: 98,28%

Powiat Zduńskowolski: 1,68%

Pozostali akcjonariusze: 0,04%

 

Dane finansowe

Kapitał zakładowy: 23 200 000,00 zł

Aktywa (31.12.2015 r.): 100 182 512,57 zł

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.