KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Oferta Regionalna – Usługi doradcze – finansowanie zwrotne

Oferta usług doradczych w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP świadczonych przez ośrodki Krajowego Systemu Usług
w województwie łódzkim

 

 

Warunki oferowanego wsparcia

 

Odbiorcy usług:

Przedsiębiorcy sektora MŚP, które w ciągu ostatnich 3 lat (liczonych do dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia) nie korzystały z finansowania zwrotnego na realizację przedsięwzięć gospodarczych (z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym).

Możliwość udziału w projekcie średnich przedsiębiorców dotyczy jedynie firm zatrudniających mniej niż 100 pracowników.

 

Oferowana pilotażowa usługa doradcza w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP składa się z następujących etapów:

Etap I: doradztwo w procesie uzyskania finansowania przedsięwzięcia gospodarczego z wybranej przez oferty finansowania zwrotnego,

Etap II: doradztwo przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego z wybranej oferty finansowania zwrotnego oraz (opcjonalnie) szkolenie.

Zakres rzeczowy Etapu I obejmuje następujące działania:

1)      dobór najkorzystniejszej oferty finansowania zwrotnego,

2)      pomoc w przygotowaniu Wniosku o uzyskanie finansowania wraz z wymaganymi załącznikami,

3)      pomoc w przygotowaniu specyficznych dla danej oferty finansowania zewnętrznego dokumentów wymaganych na etapie umowy o finansowanie oraz dopracowanie / dostosowanie biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego,

4)      asystę przy zawieraniu umowy pomiędzy klientem a instytucją finansową.

Zakres rzeczowy Etapu II obejmuje następujące działania:

1)      bieżący monitoring zgodności postępu przedsięwzięcia z założeniami biznesplanu – powinien w szczególności obejmować identyfikację ew. zagrożeń w powodzeniu przedsięwzięcia i mieć na celu odpowiednio wczesną pomoc w określeniu i podjęciu działań zaradczych. Doradztwo powinno także dotyczyć wdrażania u Klienta mechanizmów kontroli realizacji założeń biznesplanu i zachowania płynności finansowej, zarządzania długiem, monitorowania realizacji przedsięwzięcia, optymalizacji kosztów, zapasów i należności;

2)      doradztwo i szkolenie (szkolenie opcjonalne), związane z planowaniem i zarządzaniem przedsięwzięciem gospodarczym finansowanym ze środków zwrotnych w oparciu o biznesplan – powinno dotyczyć w szczególności zagadnień organizacyjnych, finansowych i ekonomicznych w kontekście planowania dalszego rozwoju firmy z uwzględnieniem możliwości ponownego skorzystania ze środków zwrotnych takich jak kredyt, leasing, pożyczka, itp.

W zależności od indywidualnych potrzeb lub preferencji Klienta doradztwo (oraz opcjonalnie szkolenie) może dotyczyć następujących obszarów:

a)      zasad planowania i zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym w oparciu o biznesplan,

b)      doboru źródła i warunków finansowania zewnętrznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa;

c)      zarządzania długiem i monitorowania realizacji przedsięwzięcia, w tym rozpoznawania symptomów wskazujących na ryzyko utraty płynności oraz formułowania i wdrażania działań zaradczych;

d)      optymalizacji kosztów, zapasów i należności;

e)      planowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych.

 

Koszt pojedynczej usługi pilotażowej wyświadczonej bezpośrednio dla Klienta stanowi maksymalnie:

  • 10% (w przypadku podmiotów działających dłużej niż 18 miesięcy),
  • 25% (w przypadku podmiotów działających do 18 miesięcy).

wykorzystanej wartości tj. wysokości otrzymanego finansowania zwrotnego przez klienta oferty finansowania zewnętrznego.

 

 

Dane kontaktowe instytucji oferujących wsparcie:

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu

ul. Pułaskiego 5, 98-200 Sieradz

Kontakt:

Sylwia Olbińska

tel. nr 694 537 448

e-mail: sylwia.olbinska@gmail.com

 

ETL Finance Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź

Kontakt:

Tomasz Matysiak

tel. nr 508 030 694

e-mail: tomasz.matysiak@etl.com.pl

 

 

 

 

POKL LARR KSU PARP UE logo

 

Projekt Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.