KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Oferta Regionalna – Usługi doradcze PK KSU

Oferta usług doradczych świadczonych przez Punkty Konsultacyjne 
Krajowego Systemu Usług w województwie łódzkim

Projekt zakończony.

 

 

Od 1 października 2014 r. są dostępne usługi doradcze asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczone przez Punkty Konsultacyjne KSU na terenie województwa łódzkiego.

Usługi doradcze świadczone są m.in. w zakresie:

1)      konsultacji nt. profilu planowanej działalności;

2)      analizy form i źródeł finansowania działalności;

3)      pomocy w przygotowaniu biznes planu / studium wykonalności;

4)      wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, konsultacji profilu zakładanej działalności, pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG.

 

Oferowana usługa doradcza tj. asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje:

Etap I: Diagnozę potrzeb biznesowych klienta,

Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania.

Wsparcie doradcze w ramach Etapu II może dotyczyć następujących obszarów:

1)      spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy),

2)      marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT),

3)      organizacja przedsiębiorstwa (zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej, korzystanie z e-usług dostępnych na ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, system zarządzania przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania),

4)      finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych),

5)      rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG).

 

Czas realizacji usługi jest szacowany indywidualnie dla każdego Etapu i dla każdego klienta na podstawie specyfiki działalności klienta oraz problemów i potrzeb przedsiębiorstwa i podlega akceptacji klienta, z tym że maksymalny czas trwania usługi DAP obejmującej łącznie Etap I i Etap II dla każdego klienta wynosi 40 godz.

 

Maksymalny koszt realizacji usługi doradczej asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej, wynosi 120,00 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę doradztwa.

Klient usługi wnosi w formie pieniężnej wkład własny w wysokości jedynie 10% wartości usługi. Pozostałe 90% wartości usługi stanowi dla klienta pomoc de minimis i jest pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.

Projekt zakończony.

 

Dane kontaktowe instytucji oferujących wsparcie:

 

Punkt Konsultacyjny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Oferujemy trzy możliwości kontaktu z naszymi Doradcami:

  • rpk@larr.lodz.pl
  • 42 208 93 11
  • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, III piętro, budynek łącznika z fabryką, pokó 305

 

 

Punkt Konsultacyjny Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno

Kontakt:

Danuta Filipiak

tel. 24 355 74 53

e-mail: d.filipiak@kutno.net.pl

 

Punkt Konsultacyjny Fundacji Rozwoju Gminy Zelów

ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów

Kontakt:

Anna Lodczyk

tel.  44 634 10 06 w. 511

tel. kom.  665 945 800

e-mail  a.lodczyk@frgz.pl

Kamila Hofman

tel.  44 634 10 06 w. 521

tel. kom.  606 91 70 70,

e-mail  k.hofman@frgz.pl

Agnieszka Skupińska

tel.  44 634 10 06 w. 541

tel. kom.  502 109 165

e-mail  a.skupinska@frgz.pl

 

 

POKL LARR KSU PARP UE logo

 

Projekt Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.