KONSULTANCI
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
 • RIFtel.: 42 664 3 042
 • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Oferta Regionalna – Usługi doradcze – proinnowacyjne

Oferta usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym – doradztwo we wdrożeniu innowacji – świadczonych przez ośrodki Krajowego Systemu Usług
w województwie łódzkim

 

 

Warunki oferowanego wsparcia

 

Odbiorcy usług:

Mikro, mały i średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

 

Oferowana usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym składa się z następujących etapów:

1)      Etap I – audyt innowacyjności tj. cena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Zakres przedmiotowy audytu innowacyjności obejmuje 13 komponentów, w tym:

a)      Komponenty obowiązkowe

 • analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę;
 • analiza pozycji rynkowej;
 • analiza modelu biznesowego;
 • analiza finansowa;
 • analiza organizacji i zarządzania;
 • analiza dojrzałości technologicznej.

b)      Komponenty fakultatywne

 • rozszerzona analiza pozycji rynkowej;
 • rozszerzona analiza modelu biznesowego;
 • rozszerzona analiza finansowa;
 • rozszerzona analiza organizacji i zarządzania;
 • rozszerzona analiza dojrzałości technologicznej;
 • analiza zarządzania zasobami ludzkimi;
 • analiza innowacyjności produktowo – marketingowej.

2)      Etap II – Doradztwo we wdrożeniu Innowacji

Zakres przedmiotowy Etapu II obejmuje 20 komponentów:

 • analiza alternatywnych ścieżek rozwoju;
 • uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju;
 • opracowanie szczegółowego modelu finansowego;
 • analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego;
 • identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii;
 • poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;
 • wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej;
 • przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii;
 • wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii;
 • końcowa weryfikacja kształtu umowy;
 • wsparcie w przygotowaniu umowy;
 • opracowanie szczegółowego planu wdrożenia;
 • analiza ryzyka wdrożenia;
 • wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania;
 • wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania;
 • analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne;
 • wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich;
 • stworzenie systemu motywacyjnego;
 • wsparcie zarządzania własnością intelektualną;
 • przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną.

 

Intensywność wsparcia dla przedsiębiorców z tytułu świadczonych usług, może wynosić w części obejmującej:

1)      audyt innowacyjności – do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz tego przedsiębiorcy został wyświadczony audyt innowacyjności oraz doradztwo we wdrożeniu innowacji;

2)      audyt innowacyjności – do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz tego przedsiębiorcy został wyświadczony wyłącznie audyt innowacyjności;

3)      doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać rozwiązania technologicznego – do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli zostało ono opracowane wyłącznie na potrzeby tego przedsiębiorcy przez inny podmiot, w szczególności jednostkę naukową w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki;

4)      doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać gotowego rozwiązania technologicznego (w szczególności mającego postać maszyny lub urządzenia) – do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli to rozwiązanie technologiczne lub prawo do jego wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej zostały nabyte przez przedsiębiorcę od innego podmiotu niż jednostka naukowa.

 

 

Dane kontaktowe instytucji udzielających wsparcia:

 

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 238 lok. a

Osoby do kontaktu:

1) Iwona Adamkiewicz

e-mail: Adamkiewicz@proakademia.eu, tel.: 42 636 12 59

2) Renata Pacholska

e-mail: Pacholska@proakademia.pl, tel.: 42 636 12 59

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Bujacz

e-mail: m.bujacz@frp.lodz.pl, tel.: 42 630 36 67

 

 

POKL LARR KSU PARP UE logo

 

Projekt Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.