KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Oferta Regionalna – Usługi finansowe KSU – pożyczki

Oferta usług finansowych w postaci pożyczek udzielanych przez
ośrodki Krajowego Systemu Usług w województwie łódzkim

 

 

Fundacja Inkubator – pożyczka „Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości”

 

Kto może skorzystać z pożyczki:

 • bezrobotni chcący rozpocząć działalność gospodarczą,
 • osoby zagrożone grupowymi zwolnieniami z pracy,
 • przedsiębiorcy, którzy w ostatnich dwóch latach korzystali z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy,z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i spłacają swoje zobowiązania regularnie,
 • przedsiębiorcy, którzy utworzą nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych i miejsca te będą do dyspozycji Urzędów Pracy przez okres spłaty pożyczki.

 

Przeznaczenie pożyczki:

Na ekonomicznie uzasadnione inwestycje związane z uruchomieniem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej bądź bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie handlu, usług i produkcji.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

 

Wysokość udzielanej pożyczki:

 • od 5 000 do 80 000 PLN;
 • od 5 000 do 120 000 PLN w przypadku osób, które otrzymały pożyczkę ze środków FRP i spłaciły ją bez opóźnień.

 

Okres i warunki kredytowania:

 • pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy;
 • istnieje możliwość uzyskania 6 miesięcznej karencji na spłatę kapitału;
 • miesięczne spłaty rat odsetkowych i kapitałowych,
 • wkład własny w realizowane przedsięwzięcie to minimum 20%.

 

Oprocentowanie – uzależnione od okresu trwania umowy pożyczki:

 • 1 rok – 5,75%;
 • 2 – 3  lata – 6,75%;
 • 4 – 5  lat – 7,75%.

 

Wysokość prowizji:

Fundusz pobiera jednorazową prowizję od udzielonej pożyczki w wysokości 3% kwoty pożyczki.

 

Formy zabezpieczeń:

Łączna wartość zabezpieczeń nie może być mniejsza niż 100% kwoty pożyczki.

Zabezpieczenie stanowi weksel bez protestu in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz:

 • poręczenie osób trzecich o dochodach pozwalających na spłatę pożyczki;
 • hipoteka;
 • inne zabezpieczenia majątkowe akceptowane przez Fundusz.

 

Pożyczkobiorcy i ich poręczyciele są weryfikowani w bazach: BIK, BIG i Związku Banków Polskich.

Pożyczka podlega w całości rozliczeniu – faktury, umowy cywilno-prawne, rachunki itp.

 

Siedziba:

Fundacja Inkubator w Łodzi

ul. Ks. Tymienieckiego 22/24

Kontakt:

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – pokój 8, tel. 42 630 09 86

e-mail: p.stoszek@inkubator.org.pla.kaczmarek@inkubator.org.pl

 

 

Fundacja Inkubator – pożyczka „Mała Firma”

 

Kto może skorzystać z pożyczki:

 • podmioty gospodarcze, które spełniają warunki mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy określone w art. 104 i 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 z 2004 r., poz.1807 z późn. zm.);
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego;
 • ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej działalności.

 

Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczka zostanie przeznaczona w szczególności na:

 • inwestycje,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • środki obrotowe.

Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

 

Wysokość udzielanej pożyczki:

 • od 5 000 do 80 000 PLN;
 • od 5 000 do 120 000 PLN w przypadku osób, które otrzymały pożyczkę ze środków FRP i spłaciły ją bez opóźnień.

 

Okres i warunki kredytowania:

 • pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy;
 • istnieje możliwość uzyskania 6 miesięcznej karencji na spłatę kapitału;
 • miesięczne spłaty rat odsetkowych i kapitałowych,
 • wkład własny w realizowane przedsięwzięcie to minimum 20%.

 

Oprocentowanie – uzależnione od okresu trwania umowy pożyczki:

 • rok – 5,75%;
 • 2 – 3  lata – 6,75%;
 • 4 – 5  lat – 7,75%.

 

Wysokość prowizji:

Fundusz pobiera jednorazową prowizję od udzielonej pożyczki w wysokości 3% kwoty pożyczki.

 

Formy zabezpieczeń:

Łączna wartość zabezpieczeń nie może być mniejsza niż 100% kwoty pożyczki.

Zabezpieczenie stanowi weksel bez protestu in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz:

 • poręczenie osób trzecich o dochodach pozwalających na spłatę pożyczki;
 • hipoteka;
 • inne zabezpieczenia majątkowe akceptowane przez Fundusz.

 

Pożyczkobiorcy i ich poręczyciele są weryfikowani w bazach: BIK, BIG i Związku Banków Polskich.

Pożyczka podlega w całości rozliczeniu – faktury, umowy cywilno-prawne, rachunki itp.

 

Siedziba:

Fundacja Inkubator w Łodzi

ul. Ks. Tymienieckiego 22/24

Kontakt:

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości – pokój 8, tel. 42 630 09 86

e-mail: p.stoszek@inkubator.org.pla.kaczmarek@inkubator.org.pl

 

 

Fundusz Pożyczkowy Fundacji Rozwoju Gminy Zelów

 

Pożyczkobiorcy:

1)      Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

– posiadają siedzibę lub oddział prowadzonej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego,

– nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej,

– nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

2)      Osoby fizyczne posiadające adres zamieszkania na terenie woj. łódzkiego lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego. Warunkiem udzielenia pożyczki osobom fizycznym jest zarejestrowanie i podjęcie przez te osoby działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

 

Przeznaczenie pożyczki:

 • finansowanie inwestycji polegających na m. in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-uslugowo-handlowych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP;

 

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

– cele konsumpcyjne,

– spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,

– pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kwota pożyczki

 • maksymalna kwota pożyczki – 200 000 zł

 

Okres spłaty

 • maksymalny okres spłaty pożyczki – 5 lat
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału – 6 m-cy

 

Oprocentowanie*

 • dla przedsiębiorców działających pow. 12 m-cy charakteryzujących się standardowym ryzykiem i standardowym zabezpieczeniem właściwym dla klientów funduszy pożyczkowych oprocentowanie od 3.35%;
 • dla przedsiębiorców działających do 12 m-cy charakteryzujących się standardowym ryzykiem i standardowym zabezpieczeniem właściwym dla klientów funduszy pożyczkowych oprocentowanie od 6.75%.

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i przedstawionych zabezpieczeń.

* przy stopie bazowej na 01.01.2014 r. w wysokości 2.78%

 

Prowizja:

0,50% od kwoty pożyczki – w przypadku pożyczki na 1 rok

0,75% od kwoty pożyczki – w przypadku pożyczki na 2 lata

1,00% od kwoty pożyczki – w przypadku pożyczki na 3 lata

1,25% od kwoty pożyczki – w przypadku pożyczki na 4 lata

1,50% od kwoty pożyczki – w przypadku pożyczki na 5 lat.

 

Forma zabezpieczeń:

weksel in blanco Pożyczkobiorcy oraz dodatkowo:

– poręczenie osób fizycznych lub prawnych,

– zabezpieczenia majątkowe: przewłaszczenie rzeczy, hipoteka, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, inne.

 

Siedziba:

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów

parter, pok. 1, 2, 4

Kontakt:

tel. 44 634 10 06

44 634 10 14 w. 511, 521,541

e-mail: pk.zelow@frgz.pl

 

Oddział Fundacji w Piotrkowie Trybunalskim

al. 3 Maja 2 (budynek ROKA II p.)

97-300 Piotrków Trybunalski

Kontakt:

tel./fax: (+48 44) 649 99 72

e-mail: pk.piotrkow@frgz.pl

 

Oddział Fundacji w Tomaszowie Mazowieckim:

ul. Warszawska 119

97-200 Tomaszów Maz.

Kontakt:

tel./fax: (+48 44) 723 76 08

e-mail: pk.tomaszow@frgz.pl

 

 

 

POKL LARR KSU PARP UE logo

 

Projekt Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.