KONSULTANCI
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
 • RIFtel.: 42 664 3 042
 • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Oferta Regionalna – Wsparcie Finansowe

Programy i projekty finansowane ze środków publicznych, skierowane do osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej / przedsiębiorców

 

 

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

 

Oferowane wsparcie:

1)      Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – dla osób niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

 • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • zarejestrowanych bezrobotnych;
 • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

Pożyczki na założenie działalności gospodarczej będą udzielane na następujących warunkach:

 • 74 tys. zł czyli aktualnie maksymalna kwota pożyczki stanowiąca 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju,
 • preferencyjne oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli – aktualnie 0,56% w skali roku,
 • okres spłaty do 7 lat,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do roku.

2)      Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy – w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla:

 • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
 • podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

– podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

– niepublicznych szkół,

– niepublicznych przedszkoli,

– osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3)      Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

 • zakładania działalności gospodarczej;
 • form opodatkowania działalności gospodarczej;
 • prowadzenia księgowości.

oraz dla ubiegających się o pożyczkę – z zasad aplikowania o wsparcie.

 

 

 

Dane kontaktowe instytucji oferujących wsparcie:

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

Tel. 22 636 07 40

e-mail: tise@tise.pl

Wsparcie w starcie – dokumenty do pobrania na stronie TISE

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR

Tel. 17 788 18 67

e-mail: marr@marr.com.pl

Wsparcie w starcie – dokumenty do pobrania na stronie MARR

 

Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Tel. 17 862 11 66

e-mail: sekretariat@pfpk.com

 

 

 

POKL LARR KSU PARP UE logo

 

Projekt Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.