KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Otwarcie systemu składania wniosków na projekty polsko-luksemburskie w ramach konkursu Pollux CORE 2015
2015-02-09

Uprzejmie informujemy o otwarciu systemu składania wniosków on-line w konkursie Pollux CORE 2015 ogłoszonym przez agencję luksemburską Fonds National de la Recherche (FNR) oraz realizowanym we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W ramach konkursu przedsiębiorcy sektora MŚP oraz jednostki naukowe mogą składać do FNR wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty badawczo – rozwojowe w obszarze „Innovation in Services”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza kwotę 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się poniżej.

 

Zakres konkursu:

Celem konkursu CORE 2015 jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze „Innovation in services”. Obszar ten będzie obejmował następujące zagadnienia:

1)      bezpieczeństwo informacji: rozwój bezpiecznych zastosowań opartych o IT z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru sektorów wzrostu; bezpieczne usługi dla biznesu
i społeczeństwa;

2)      projektowanie usług dla biznesu: projektowanie i zarządzanie elastycznymi i efektywnymi strategiami usług dla biznesu i innowacyjnymi modelami biznesowymi  za pomocą usług;

3)      rozwój i działanie systemu finansowego: jakość usług świadczonych klientom, rozwój nowych produktów i usług, zarządzanie kanałami dystrybucji;

4)      działanie sieci telekomunikacyjnych: dystrybucja i personalizacja sygnałów satelitarnych; badania inteligentnych, samoorganizujących się sieci dynamicznych w celu usprawnienia i poprawy ciągłości transmisji.

Wnioskodawcy

  • jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c oraz e ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniająca kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014,
  • mikro-, mały lub średni przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I go do rozporządzenia nr 651/2014.

Data otwarcia naboru (project-outlines):

4.02.2015 r.

Data zamknięcia naboru  (project-outlines):

22.04.2015 r., godz. 14:00 CET

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej https://grants.fnr.lu/

Strona internetowa programu:

http://www.fnr.lu/calls2/calls/core-programme-annual-call-2015

Materiały do pobrania:

1)      Zasady udziału polskich podmiotów w IV konkursie (2015)

2)      CORE 2015 programme description

3)      CORE 2015 application guidelines

Formularze konkursowe dla Wnioskodawców:

1)      CORE 2015 Budget

2)      CORE 2015 Project Description Form

3)      CORE 2015 Project Plan (Gantt Chart)

4)      CORE 2015 Work Packages Template

5)      Załącznik 4 – PolLux for Polish Research Institution Form (only for Polish research institutions)

6)      Załącznik 5 – PolLux for Polish SMEs Form (only for Polish SMEs)

7)      Załącznik 5 część H PolLux for Polish SMEs Form (only for Polish SMEs – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.