KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
PARP zwiększa działania informacyjne dla beneficjentów działania 8.1 PO IG
2010-02-05

PARP odbiera sygnały od przedsiębiorców związane z rozliczaniem projektów i na bieżąco podejmuje działania usprawniające proces rozliczania. Obecnie w trakcie weryfikacji
i wprowadzania zmian są wewnętrzne procedury PARP i Regionalnych Instytucji Finansujących, co pozwoli efektywniej dokonywać rozliczeń  płatności.

Począwszy od 8 lutego br. na stronie internetowej web.gov.pl oraz na stronie PARP
w zakładce działania 8.1 PO IG będą ukazywały się praktyczne porady nt. realizacji przedsięwzięć, w tym prowadzenia i rozliczania projektów. Elektroniczny poradnik będzie poruszał m.in.:
•    problematykę związaną z dopuszczalnymi zmianami w umowie o dofinansowanie – co można zmienić, jakie zmiany w realizacji projektu wymagają aneksu do umowy, dopuszczalne modyfikacje wskaźników realizacji projektu;
•    zagadnienia związane z rozliczaniem projektu – prawidłowe przygotowanie dokumentów do rozliczenia, terminy i miejsce składania dokumentacji, wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o płatność;
•    wskazówki nt. rozliczania zaliczek, w tym jakie wydatki poniesione przed otrzymaniem zaliczki uznane zostaną za kwalifikowalne;
•    informacje o kontroli i promocji projektów;
•    informacje o najczęściej popełnianych uchybieniach oraz zalecenia, jak unikać błędów podczas realizacji projektów.
Poradnik będzie również przesyłany pocztą elektroniczną do wszystkich beneficjentów działania 8.1.

Dyżury ekspertów oraz czaty internetowe
Już 18 lutego br. zapraszamy na pierwszy czat z ekspertem PARP odpowiedzialnym za rozliczanie projektów w ramach działania 8.1 PO IG. Czat będzie odbywał się na portalu web.gov.pl i będzie organizowany w zależności od zgłaszanego przez internautów zapotrzebowania.

Spotkania informacyjne dla beneficjentów oraz potencjalnych wnioskodawców
Pod koniec marca br. rozpoczną się również spotkania organizowane przez PARP. Sesje informacyjne i konsultacje będą dotyczyły rozliczania projektów, natomiast osobne spotkania PARP zaplanowała dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach działania 8.1 w tegorocznych konkursach. O terminach spotkań Agencja będzie informować na bieżąco na stronie internetowej www.parp.gov.pl w zakładce „spotkania informacyjne” oraz na portalu web.gov.pl

Podpisywanie umów w 2010 r. z beneficjentami z ubiegłorocznych konkursów.

Podpisywanie umów w ramach ostatniego naboru z ubiegłego roku z przedsiębiorcami, którzy nie podpisali umowy do końca grudnia 2009 r. było uzależnione od wpisania w umowę zmian dotyczących systemu płatności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. PARP uzgodniła wzór umowy z Instytucją Pośredniczącą (MSWiA) uwzględniający powyższe zmiany. W pierwszej połowie lutego Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczną kontaktowanie
z przedsiębiorcami w celu umówienia terminu podpisania umowy.

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.