KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
POBIERZ I PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Pożyczka Termomodernizacyjna

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek termomodernizacyjnych, obowiązujące od 12.04.2018 r.

 

 

 1. Regulamin Funduszu Termomodernizacyjnego
 2. Karta Produktu PT
 3. Lista kontrolna spełnienia kryteriów formalnych
 4. Formularz wymogów treści opinii bankowej
 5. Uniwersalne projektowanie
 6. Wzór umowy pożyczki termomodernizacyjnej

 

 

Dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki PT
  1. Formularz sytuacji ekonomicznej
  2. Spis wymaganych dokumentów niezależnie od formy prawnej PT
   1. Karta audytu energetycznego zbiorcza
   2. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
   3. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis
  3. Spis wymaganych dokumentów PT-spółdzielnie mieszkaniowe, TBS
   1. Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat SM i TBS
  4. Spis wymaganych dokumentów PT-wspólnoty mieszkaniowe
   1. Sprawozdanie finansowe bilans WM
   2. Prognozowane przepływy pieniężne WM
  5. Oświadczenie o przedłożeniu audytu energetycznego ex-post
  6. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
 2. Wniosek o uruchomienie wypłaty

 

Dokumenty rozliczające pożyczkę:

 1. Wniosek o rozliczenie pożyczki termomodernizacyjnej

 

Dokumenty informacyjne:

 1. Orientacyjna symulacja spłaty-kalkulator JEREMIE2 vs kredyt komercyjny
 2. Notatka informacyjna PT
 3. Przykładowa Uchwała do ubiegania się o PT

 

 
Każdy z podmiotów ubiegających się o Pożyczkę Termomodernizacyjną zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowo wypełnionego spisu wymaganych dokumentów niezależnie od formy prawnej (zaznaczenie Tak/Nie/Nie dotyczy) zgodnie z załączanymi dokumentami. Dodatkowo spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS zobowiązane są do złożenia wypełnionego spisu wymaganych dokumentów zależnie od formy prawnej. 
 
 
Jednostki samorządu terytorialnego starające się o pozyskanie preferencyjnej pożyczki termomodernizacyjnej musza złożyć wniosek wraz z załącznikami. Dodatkowymi dokumentami aplikacyjnymi jest formularz sytuacji ekonomicznej oraz spis wymaganych dokumentów niezależnie od formy prawnej PT. W trakcie oceny formalnej i merytorycznej Komisja oceniająca wniosek może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnień wniosku, złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów w wyznaczonym terminie.

 

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.