KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektu RSI LORIS 2030
2012-11-06

30 października 2012 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne między członkami Komitetu Sterującego „Regionalną Strategią Innowacji” a wykonawcą projektu  RSI LORIS 2030 – Deloitte Business Consulting S.A. oraz przedstawicielami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele klastra ”ICT Polska Centralna Klaster”.

W ramach spotkania zostały przedstawione następującego kwestie:

  1. Bariery wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju innowacyjności
  2. Szanse i potencjał województwa łódzkiego
  3. Narzędzia niezbędne do pobudzenia innowacyjności
  4. Wdrażanie RSI – jak podzielić odpowiedzialność w ramach podmiotów? 

Główne kwestie poruszone na spotkaniu dotyczyły:

–       Braku wiedzy przedstawicieli świata nauki dotyczącej oczekiwań przedsiębiorców odnośnie współpracy ze sferą naukowo-badawczą. Przekłada się to na nie podejmowanie na uczelniach zagadnień, którymi są zainteresowani przedsiębiorcy w kontekście wykształcenia i umiejętności absolwentów. Zwrócono uwagę, iż to uczelnie powinny wychodzić z inicjatywą do przedsiębiorstw, aby dokładnie poznać specyfikę i potrzeby rynku województwa łódzkiego i odpowiednio ukierunkować programy kształcenia.

–       Braku porozumienia pomiędzy uczelniami a biznesem w zakresie kierunków kształcenia.  Biznes ma pomysły, jak powinny zostać przygotowane kierunki kształcenia, uczelnie są otwarte na propozycje biznesu, ale potrzeby są w ograniczonym zakresie komunikowane bezpośrednio między zainteresowanymi stronami.

–       Zbyt późnego odbywania przez studentów praktyk (na 4 i 5 roku studiów), co powoduje brak możliwości przygotowania praktycznego studentów do pracy w przedsiębiorstwach. Również staże doktoranckie są zdecydowanie za krótkie, aby doktoranci mogli poznać specyfikę przedsiębiorstwa.

–       Niskiego poziomu świadomości w administracji w zakresie obszaru innowacyjności.

–       Z jednej strony brakuje praktycznej wiedzy wśród wykładowców na uczelniach, z drugiej natomiast firm nie stać na to, aby delegować swoich pracowników do pełnienia roli wykładowców i jednocześnie ponosić koszty studiów płatnych dla pracowników firmy, jeśli chcą podejmować kształcenie na uczelniach.   

–       Przedsiębiorcy odczuwają brak wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem zawodowym i średnim technicznym, dostosowanym do profilu działania firmy.

–       Zdaniem przedsiębiorców administracja powinna ograniczyć składanie deklaracji wsparcia bez pokrycia (przedsiębiorstwa wolą mieć pewność na co mogą liczyć, a co powinny sobie zapewnić we własnym zakresie).

 

Wnioski i rekomendacje wynikające ze spotkania:

–       Stworzenie strategii specyficznej dla województwa łódzkiego, która wzmocni i wykorzysta potencjał wewnętrzny regionu.

–       Wskazanie kluczowych branż i klastrów dla regionu. Większość uczestników wskazywała przemysł lekki (włókiennictwo, odzieżowy, projektowanie, wzornictwo), jako kluczowy, którym region może się wyróżnić i ma odpowiedni potencjał. Dodatkowo wskazywano branżę chemiczną, budowlaną oraz BPO i IT, jako kluczowe dla regionu.  

–       Wspieranie narzędzi intensyfikujących kontakty pomiędzy sferą naukową a biznesem, w postaci np. targów innowacji w regionie, nawiązywania kontaktów w zakresie przygotowywania programów kształcenia, organizacji praktyk i staży zarówno dla pracowników uczelni i studentów, jak i włączenia przedstawicieli biznesu jako wykładowców na uczelniach.

–       Doradztwo dla pojedynczych przedsiębiorstw, które umożliwi wskazanie im kierunków rozwoju. Doradztwem w tym zakresie mogliby  zajmować się pracownicy naukowi z regionu, co umożliwiłoby poznawanie specyfiki wybranych branż i dostosowywanie kwalifikacji przyszłych pracowników, jak również przygotowanie adekwatnej oferty badawczej przez uczelnie.    

–       Wskazanie konieczności wdrożenia narzędzi zwiększających kształcenie zawodowe i techniczne oraz promowania tych poziomów kształcenia.

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.