KONSULTANCI
 • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pożyczka obrotowa

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że z dniem 1 grudnia 2016 r. zawiesza nabór wniosków na pożyczki obrotowe.  

 

 

Pożyczka jest udzielana na 80 % wartości netto zaakceptowanych kosztów kwalifikowanych.

 

Do kosztów kwalifikowanych Pożyczki można zaliczyć wydatki poniesione w przeciągu 90 dni poprzedzających złożenie wniosku pożyczkowego. Przy czym, co najmniej 80 % kosztów kwalifikowanych musi dotyczyć wydatków dokonanych nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o pożyczkę. 

 


 

 

Fundusz Pożyczkowy na cele obrotowe Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje preferencyjne pożyczki obrotowe dla przedsiębiorców z sektora MSP.

 

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków obrotowych, w szczególności zakupu surowców produkcyjnych, bądź towarów handlowych.

 

 

 

Pożyczki udzielane są w kwotach:

 • od 15.000 zł do 400.000 zł
 • 80% kosztów inwestycji netto

 

Okres spłaty pożyczki wynosi:

 • maks. 12 miesięcy
 • dopuszcza się maks. 2 miesiące karencji w spłacie kapitału

 

Oprocentowanie pożyczki:

 • 0,5 % w skali roku

 

Wysokość jednorazowej prowizji:

 

Okres na jaki udzielana jest pożyczka Wysokość prowizji
do 3 miesięcy 1,00 %
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1,50 %
powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy 2,00 %
powyżej 9 miesięcy do 12 miesięcy 2,5 %

 

Pożyczka jest udzielana na planowane zakupy. Wydatki, aby mogły zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych, na które zostało udzielone wsparcie, muszą być poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o pożyczkę. Poniesione wydatki muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, rachunkami.

 

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego na cele obrotowe ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

 

 

Stosowane zabezpieczenia pożyczki:

 • hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
 • zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • blokada środków pieniężnych na rachunku- obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych wraz z pełnomocnictwem do rachunku
 • gwarancja bankowa; gwarancja firmy ubezpieczeniowej
 • cesja należności z tytułu sprzedaży towarów bądź usług
 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

 

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek:

 

1_Regulamin pożyczka obrotowa

2. Tabela oprocentowania i prowizji

3. Katalog zabezpieczeń

4. Wzór umowy pożyczki obrotowej

5. Formularz wymogów treści opinii bankowej

6. Instrukcja wypełnienia tabeli D de minimis

 

 

Dokumenty aplikacyjne:

 

1.  Formularz wniosku

2. Kwestionariusz osobowy

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

 

 

Dokumenty rozliczające pożyczkę:

 

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków

2. Formularz rozliczenia zakresu rzeczowego pożyczki

 

 

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące od 07.08.2015 r. do 24.04.2016 r.

Dokumenty obowiązujące od 28.07.2015 r. do 06.09.2015 r.

Dokumenty obowiązujące od 01.02.2015 r. do 27.07.2015 r.

Dokumenty obowiązujące od 01.09.2014 r. do 01.02.2015 r.

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.