KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Pożyczki na rozwój firmy w ramach Inicjatywy Jeremie
2015-01-27

 W dniu 26.01.2015 r., ŁARR S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejną, piątą już umowę na realizację Inicjatywy JEREMIE. Pula środków, które na podstawie tejże umowy będą dostępne dla przedsiębiorców, w postaci preferencyjnych pożyczek, wyniesie ok. 11,5 mln. zł.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

 

Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE preferencyjne pożyczki na inwestycje w województwie łódzkim.

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Pożyczki stanowią pomoc de minimis.

 

NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ?

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, takich jak:

¡  nabycie nieruchomości zabudowanych

¡  wykonanie robót budowlanych

¡  nabycie lub wytworzenie maszyn, urządzeń i wyposażenia

¡  zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

¡  zakup usług związanych z wytworzeniem oprogramowania informatycznego oraz zakup strony internetowej

¡  nabycie patentów, licencji, know-how

¡  nabycie bądź wytworzenie samochodów specjalnych, z rodzaju 743 wg Klasyfikacji Środków Trwałych Trwałych 

 

Pożyczka jest udzielana wyłącznie na planowane projekty inwestycyjne. Pożyczka nie może być przeznaczona na refinansowanie już poniesionych nakładów. Do kosztów kwalifikowanych mogą zostać zaliczone wydatki poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki.

Poniesione nakłady inwestycyjne muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, rachunkami oraz dowodami zapłaty.

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?

 

Pożyczki udzielane są w kwotach:

¡  15.000 zł – 312.000 zł

¡  do 80 % kosztów inwestycji netto

¡  oprocentowanie pożyczki uzależnione jest od okresu spłaty zgodnie z Tabelą oprocentowania

 

Okres spłaty pożyczki:

¡  max 60 miesięcy

¡  dopuszcza się max 3 miesiące karencji
w spłacie kapitału

 

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI        0,50% – 1,00%

 

Stosowane zabezpieczenia pożyczki:

 

¡  hipoteka na nieruchomości

¡  zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych

¡  poręczenie funduszu poręczeniowego

¡  blokada środków pieniężnych

¡  gwarancja bankowa

¡  poręczenie wekslowe


 

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I POBRAĆ WNIOSEK?

Wszelkie informacje dotyczące pożyczek, regulamin Funduszu, formularze dokumentów aplikacyjnych można uzyskać:

¡  na stronie internetowej ŁARR S.A. – www.larr.lodz.pl (Pożyczki na rozwój – Inicjatywa JEREMIE)

¡  w siedzibie ŁARR S.A. – ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

¡  pod tel. 42 664 30 43                                                                    www.jeremie.com.pl

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.