KONSULTANCI
 • Konsultanttel.: 42 208 9 311
 • RIFtel.: 42 664 3 042
 • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Pożyczki na rozwój – Inicjatywa JEREMIE
jeremie-dla-przedsiebiorczych_nn5985 logo-inicjatywa-jeremie-dla-wojewodztwa-lodzkiego

 

 

ŁARR S.A. informuje, że w związku z brakiem środków, w chwili obecnej nie prowadzi naboru wniosków o udzielnie pożyczki, w ramach Inicjatywy JEREMIE.

 

 

 

POŻYCZKA DLA ROZWOJU TWOJEJ FIRMY

 

 

ostatni milion jeremie

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Pożyczek i Poręczeń, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, pod tel. 42 664 30 43.

 


 

 

Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: 

http://larr.pl/pobierz-i-przygotuj-dokumenty/

 

 


 

 

Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorców z sektora MSP.

 

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych takich, jak:

 • koszty nabycia nieruchomości zabudowanych
 • koszty wykonania robót budowlanych
 • koszty nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • koszty zakupu samochodów specjalnych

 

Pożyczki udzielane są w kwotach:

 • od 15.000 zł do  1. 000.000 zł
 • do 80 % kosztów inwestycji netto

 

Okres spłaty pożyczki wynosi:

 • maks. 60 miesięcy
 • dopuszcza się maks. 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

 

 

Wysokość oprocentowania pożyczki:

 

 Okres trwania pożyczki Oprocentowanie w skali roku
do 12 miesięcy 0,50 %
powyżej 12 do 24 miesięcy 0,75 %
powyżej 24 do 60 miesięcy 1,00 %

 

Pożyczka jest udzielana na realizację planowanych projektów inwestycyjnych. Wydatki, aby mogły zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych, na które zostało udzielone wsparcie, muszą być poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki. Poniesione nakłady inwestycyjne muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, rachunkami.

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

 

 

Stosowane zabezpieczenia pożyczki:

 • hipoteka wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości
 • zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw z tytułu umów ubezpieczenia
 • blokada środków pieniężnych na rachunku- obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych wraz z pełnomocnictwem do rachunku
 • gwarancja bankowa; gwarancja firmy ubezpieczeniowej
 • cesja należności z tytułu sprzedaży towarów bądź usług
 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

 

 

 

pr_lodzkie_larr_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.