KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ
Pożyczki na start

 pokl wup ue logo

Projekt „Od pomysłu do biznesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU DO PROJEKTU “Od Pomysłu do Biznesu”

 

W związku z dużym zainteresowaniem projektem “Od pomysłu do biznesu” informujemy, że przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do projektu do dnia 25 maja 2016 r.

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w związku ze zgromadzeniem odpowiedniej kwoty wolnych środków finansowych Funduszu przeznaczonych na udzielenie pożyczek w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu” wznawia nabór do projektu.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu” (Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) preferencyjne
pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

 

Oferta pożyczkowa skierowana jest do osób fizycznych, które spełniają
łącznie następujące warunki:

*         zamieszkują bądź uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego

*         w wieku od 18 do 64 roku życia

*         bez względu na status na rynku pracy oraz wykształcenie

*         nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie były wspólnikiem lub udziałowcem spółki osobowej bądź spółki z o.o. w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu

*         nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością

 

Priorytetowo traktowani będą studenci uczelni wyższych do 24 roku życia.

 

Pożyczki udzielane są w kwocie do 50 000,00 złotych.

 

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na:

1)      pokrycie  wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na składniki majątku
trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych, wartości niematerialne i
prawne)

2)      zakup środków obrotowych: towarów handlowych bądź surowców
produkcyjnych  (do wysokości 30% udzielonej pożyczki)

 

Okres spłaty pożyczki wynosi:

- maksymalnie 60 miesięcy

- dopuszcza się maks. 12-miesięczną karencję w spłacie kapitału.

 

Wysokość oprocentowania pożyczki w skali roku: 5%

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie pobiera prowizji od przyznanej kwoty pożyczki. Warunkiem udzielenia pożyczki jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności  gospodarczej oraz zobowiązanie do jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki.

 

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Mikropożyczkowego ŁARR S.A. stanowią
pomoc de minimis.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

 

I etap:

Wstępny proces rekrutacji do projektu na podstawie Formularzy zgłoszeniowych
oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydat na Wnioskodawcę, który pozytywnie przeszedł wstępny proces
rekrutacji otrzymuje status Wnioskodawcy.

 

II etap:

Decyzja o przyznaniu pożyczki podejmowana jest na podstawie Wniosku o
udzielenie pożyczki złożonego przez Wnioskodawcę.

 

TERMIN REKRUTACJI:

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie są przyjmowane w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w pok. 207 II piętro) najpóźniej do dnia 10 maja 2016 r. w godzinach 8:00 – 16:00.

Informacja o zawieszeniu naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu z 3-dniowym wyprzedzeniem.

 

Miejsce na listach rankingowych uzależnione będzie od oceny uzyskanej przez poszczególne wnioski kandydatów, łącznie podczas I i II etapu rekrutacji. Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę, ale ze względu na brak środków nie otrzymały wsparcia, będą miały prawo do uzyskania pożyczki,  jeżeli Fundusz zgromadzi odpowiednią wolną kwotę środków finansowych. W przypadku zgromadzenia środków niewystarczających na udzielenie pożyczki wszystkim kandydatom, pożyczka zostanie udzielona kolejno podmiotowi, który został wpisany z największą liczbą punktów na najwcześniejszą listę rankingową, przy zachowaniu terminu wskazanego w pkt 23, Rozdz. 5 Regulaminu Projektu.

 

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

Regulamin Projektu

Tabela_oprocentowania_(zmiana_od_01.01.2016)

Lista wyłączonych PKD

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

01_Formularz zgłoszeniowy_I_Etap_ (zmiana_od_02.2016)

02_karta_oceny_kandydata_I_etap

03_Formularz_wniosku_o_udzielenie_pozyczki_II_etap_(zmiana_od_02.2016)

04. Karta oceny Wniosku Pożyczkowego II etap – ZMIANA

 

SYMULATOR SPŁATY POŻYCZKI

 

UMOWA POŻYCZKI:

01. Osw. o pomocy de minimis

02. Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

03. Osw. o nieotrzymaniu innej pomocy do wydatków…

04. Oświadczenie o nr konta

05. Oświadczenie o wolnym stanie

06. Kwestionariusz osobowy poręczyciela

07. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach 

Wzór_umowy_pozyczki_(zmiana_od_02.2016)

Katalog zabezpieczeń

 

ZAKUP UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH – DEKLARACJE:

Kupujący – deklaracja dotycząca używanego sprzętu

Sprzedający – deklaracja dotycząca używanego sprzętu

 

 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

 

 

Paulina Łagiewska

 

tel. 42 208 92 42

email:  p_lagiewska@larr.lodz.pl

 

 

 

 

Aleksandra Wiśniewska

 

tel. 42 208 92 43

email: a_wisniewska@larr.lodz.pl 

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.