KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
PROJEKT „Złota 30tka”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PROJEKT „Złota 30tka”

realizowany w ramach Działania POKL 6.2

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

AKTUALNOŚCI

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób do 30 roku życia (z wykluczeniem osób uczących się w trybie dziennym), mieszkających (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w woj. łódzkiego, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej i zamierzających prowadzić ją przez co najmniej 12m-cy na terenie woj. łódzkiego. Beneficjentami projektu nie mogą być osoby, które posiadały wpis do EDG, CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Beneficjentem projektu nie może być również osoba, która otrzymała wcześniej wsparcie finansowe na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2). Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacji podane są w Regulaminie Projektu i załącznikach do Regulaminu.

 

WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:

  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy) dla 40 uczestników/czek,
  • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysokości 30 000,00 PLN dla 34 uczestników/czek,
  • wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone (wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 m-cy dla 34 uczestników/czek do wysokości 1 600,00 PLN/ miesiąc; wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejnych 6 m-cy dla 10 uczestników/czek do wysokości 1 600,00 PLN/ miesiąc).

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU: Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1 etap: Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.

2 etap: Test predyspozycji osobowościowych oraz rozmowy kwalifikacyjne z max. 100 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych. Po przeprowadzonych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę 40 osób (dwie grupy po 20 osób) zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  

 

TERMIN REKRUTACJI:

Formularze Zgłoszeniowe do udziału w projekcie będą przyjmowane w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Tuwima 22/26, 8 piętro, pokój 808) w dniach od 7 października 2013 do 25 października 2013 w godzinach 9:00 – 16:00).

Lista osób zakwalifikowanych  do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A. po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej.

 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

AKTUALNOŚCI

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób do 30 roku życia (z wykluczeniem osób uczących się w trybie dziennym), mieszkających (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w woj. łódzkiego, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej i zamierzających prowadzić ją przez co najmniej 12m-cy na terenie woj. łódzkiego. Beneficjentami projektu nie mogą być osoby, które posiadały wpis do EDG, CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Beneficjentem projektu nie może być również osoba, która otrzymała wcześniej wsparcie finansowe na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6. 2 lub Poddziałaniu 8.1.2). Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacji podane są w Regulaminie Projektu i załącznikach do Regulaminu.

 

WSPARCIE UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:

  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (komponent obowiązkowy) dla 40 uczestników/czek,
  • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji do wysokości 30 000,00 PLN dla 34 uczestników/czek,
  • wsparcie pomostowe podstawowe oraz przedłużone (wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 m-cy dla 34 uczestników/czek do wysokości 1 600,00 PLN/ miesiąc; wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejnych 6 m-cy dla 10 uczestników/czek do wysokości 1 600,00 PLN/ miesiąc).

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1 etap: Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.

2 etap: Test predyspozycji osobowościowych oraz rozmowy kwalifikacyjne z max. 100 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych. Po przeprowadzonych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę 40 osób (dwie grupy po 20 osób) zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

TERMIN REKRUTACJI:

Formularze Zgłoszeniowe do udziału w projekcie będą przyjmowane w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Tuwima 22/26, 8 piętro, pokój 808) w dniach od 7 października 2013 do 25 października 2013 w godzinach 9:00 – 16:00).

Lista osób zakwalifikowanych  do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A. po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej.  

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

Regulamin projektu    

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej

2. Regulamin rekrutacji

3. Formularz zgłoszeniowy

4. Karta oceny formularza zgłoszeniowego

5. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej (doradca zawodowy)

6. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej (komisja kwalifikacyjna)   Formularz zgłoszeniowy jest plikem edytowalnym. Nie ma ograniczenia w ilości znaków.     

 

DOKUMENTY KOMISJI OCENY WNIOSKÓW:

Regulamin_Komisji_Oceny_Wniosków Wzor_biznesplanu

Wniosek_o_udzielenie_wsparcia_finansowego Harmonogram_rzeczowo_finansowy

Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_udzielenie_wsparcia_finansowego

Wniosek_o_udzielenie_wsparcia_podstawowego_pomostowego_finansowego

Szacunkowe_zestawienie_wydatków_wsparcia_pomostowego_finansowego

Karta_oceny_pomostowe    

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego:

 do dnia 17 lutego 2014r. do godz. 14.00 w siedzibie ŁARR S.A (Łódź, ul. Tuwima 22/26 – VIII piętro – pok. 808 lub 809).

 

ZABEZPIECZENIE UMOWY DOTACJI:

Weksel

Deklaracja do weksla in blanco  

Weksel in blanco wraz z deklaracją będzie wypełniany podczas podpisywania umów o dofinansowanie Poręczenie wymagane będzie w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej.  

 

WYKLUCZONE PKD

wykluczone_pkd  

 

 

3_Deklaracja_sprzedawcy_sprzetu_uzywanego

2_Rozliczenie_wsparcia_pomostowego

1_Rozliczenie_wsparcia_finansowego

 

KONTAKT:

Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61

e-mail k_mrowczynska@larr.lodz.pl

 

Paulina Łagiewska Tel. 042 291 78 91

e-mail p_lagiewska@larr.lodz.pl

 

Portal Funduszy Europejskich Program Kapitał Ludzki

 www.efs.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

www.wup.lodz.pl


 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.