KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA 9.000.000,00 ZŁ nr 1/N/2013
2013-04-02

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130.000 euro w myśl art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem przetargu jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), zwanego dalej w treści SIWZ – Kredytem, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”.Ogłoszenie o przetargu umieszczono w: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dyrektywa 2004/18/WE)

 

do pobrania:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumenty do wykorzystania przez Wykonawców w ramach przetargu nieograniczonego na usługę długoterminowego kredytu bankowego (AKTUALIZACJA: 2013-05-10)

Odpowiedzi na pytania

 

2013-05-08

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 20.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający  udziela wyjaśnień w zakresie treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania

 


Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.