KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg nieograniczony nr 3/N/2013 na PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA „ADAPTACJA ZESPOŁU FABRYCZNO-REZYDENCJONALNEGO NA BIURA W ŁODZI PRZY UL. NARUTOWICZA 34”
2013-08-12

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA „ADAPTACJA ZESPOŁU FABRYCZNO-REZYDENCJONALNEGO NA BIURA W ŁODZI PRZY UL. NARUTOWICZA 34” nr sprawy 3/N/2013

do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 2 – wzór umowy

 


Odpowiedzi na pytania:

 

Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytania i odpowiedzi:

1) 

W związku z powstałą wątpliwością odnośnie zakresu posiadanego doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego zgodnie z warunkami SIWZ a z drugiej strony z opisami w tabeli – z załącznika Wykaz usług, prosimy o doprecyzowanie czy w tabeli Wykaz usług w kolumnie 4 i 5 – odpowiednio Rejestr zabytków w jakich jest obiekt oraz Nr pozycji w rejestrze Zamawiający dopuszcza wpisywanie zarówno numerów zabytków będących w Rejestrze Zabytków jak i w Ewidencji Zabytków?

 

Warunek postawiony w SIWZ dotyczył ogólnie rozumianych zabytków nieruchomych bez uwzględniania rejestru i ewidencji:

 

(…) usługi polegające na świadczeniu pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w obiektach będących zabytkami nieruchomymi, o łącznej wartości inwestycyjnej robót min. 15 000 000,00 zł brutto (słownie, piętnaście milionów złotych), w tym co najmniej jedną usługę o wartości inwestycyjnej robót min. 7 000 000,00 zł brutto (słownie: siedem milionów złotych)(…)

 

SIWZ mówiąc o zakresie przedsięwzięcia, informuje że jest w ewidencji

 

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, zgodnie z art 251 art 26 ustawy z dnia 7 lipce 1994 r Prawo budowlane w fazie realizacji robót budowlano – instalacyjnych pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01″, objętych dokumentacją projektową na obiekcie będącym w ewidencji zabytków nieruchomych

 

jednakże załącznik Wykaz usług odnosi się do Rejestru Zabytków stąd wspomniana wyżej wątpliwość i postawione pytanie.

 

Odpowiedź:

W tabeli Wykaz usług w kolumnie 4 i 5 – odpowiednio Rejestr zabytków w jakich jest obiekt oraz Nr pozycji w rejestrze Zamawiający dopuszcza wpisywanie zarówno numerów zabytków będących w Rejestrze Zabytków jak i w Ewidencji Zabytków. 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.