KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
Przetarg ograniczony na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy zespołu budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŁARR S.A.
2012-08-01

Ogłoszenie o zamówieniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu

Załącznik 1 i 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5 i 6

 

Zamawiający udostępnia do pobrania w formie archiwum .zip    

    – Decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VI.344.2012 z dnia 28.06.2012 r.,

    – Postanowienia Miejskiego Konserwatora zabytków z 14 i 22 maja 2012 r.,

    – Program prac konserwatorskich z lipca 2012 r. 

    – Ekspertyzę techniczną zespołu budynków,

    – Ekspertyzę mykologiczną,

    – Inwentaryzację architektoniczną obiektu,

    – Koncepcję adaptacji zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura.

 


2012-08-06

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Odpowiedzi na pytania 

 


 

2012-08-29

Działając w oparciu o Dział II Rozdział 2 art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy zespołu budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŁARR S.A.” prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego.

Odpowiedzi na pytania

 

 


Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.