KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ
2010-08-26

25.01.2012

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę techniczną platformy internetowej Gildii Aniołów Biznesu”.

Do pobrania:

– Ogłoszenie o zamówieniu

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– Załącznik nr 1

– Załącznik nr 2

– Załącznik nr 3

– Załącznik nr 4

– Załącznik nr 5

– Załącznik nr 6

– Załącznik nr 7

– Załącznik nr 8

19.01.2012

Przetarg nieograniczony na opracowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjnych

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na usługi: Opracowanie, produkcja i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektów: Kobieta – skuteczny lider i menedżer oraz Profesjonalna opieka nad dziećmi.

Do pobrania:

 

wersje edytowalne załączników

 

 

Przetarg nieograniczony na organizację szkoleń

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu:  „Profesjonalna opieka nad dziećmi”
W załączeniu pliki

Do pobrania:

wersje edytowalne załączników

 

 

16.01.2012

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg ograniczony na zapewnienie wykwalifikowanej organizacji łącznie 33 szkoleń dla przedsiębiorców, realizowanych w ramach projektu Gildia Aniołów Biznesu.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Wniosek o dopuszczenie do składania ofert

Informacja o zmianie ogłoszenia

 

 

12.01.2012

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie usługi projektowania i druku raportów oraz projektowania i wykonania roll upów reklamowych w ramach projektu Gildia Aniołów Biznesu”

Do pobrania:

– Ogłoszenie o zamówieniu

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

– Załącznik nr 2

– Załącznik nr 3

– Załącznik nr 4

– Załącznik nr 5

– Załącznik nr 6

– Załącznik nr 7

24.11.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie usługi projektowania i druku raportów oraz projektowania i wykonania rollupów reklamowych w ramach projektu Gildia Aniołów Biznesu

02.11.2011

Przetarg na wykonanie usługi projektowania i druku raportów oraz projektowania i wykonania roll upów reklamowych w ramach projektu Gildia Aniołów Biznesu

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie usługi projektowania i druku raportów oraz projektowania i wykonania roll upów reklamowych w ramach projektu Gildia Aniołów Biznesu”

Do pobrania:

– Ogłoszenie o zamówieniu

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

– Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp.

– Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

– Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia od osób fizycznych

– Załącznik nr 5 – Oświadczenie o informacjach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

– Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia na podstawie art. 26 ust. 2B Pzp.

– Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

9.08.2011

 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę techniczną platformy internetowej Gildii Aniołów Biznesu”.

Dokumenty do pobrania:

17.01.2011

 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego informuje o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług konsultanta. Ogłoszenie do pobrania.

20.12.2010

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług „Konsultanta ds. inwestycji” w projekcie „Gildia Aniołów Biznesu”, wyborze najkorzystniejszej oferty. Dokument Zawiadomienia.

20.12.2010

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Lódz – Zamawiajacy w
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Lódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.” zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póznozm.) – dalej Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty.

17.12.2010

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia FINN 8 SQL dla pracowników Urzędu Miasta Sieradz i pracowników Urzędu Miasta Radomsko w ramach projektu Akademi@ Urzędnika.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

08.12.2010

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”

Do pobrania:

– Ogłoszenie o zamówieniu

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– Załącznik nr 1 (A – E) do SIWZ – wzory umów

– Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”

– Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz „Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia”

– Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz „Wykaz wykonanych zamówień”

– Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz „Wykaz zawierający dane osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”

– Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz  ”OFERTA”


Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Przeprowadzenie szkolenia FINN 8 SQL dla pracowników Urzędu Miasta Sieradz i pracowników Urzędu Miasta Radomsko w ramach projektu „Akademia Urzędnik@” realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.”

Do pobrania:

– Ogłoszenie o zamówieniu

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o informacjach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

– Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy

– Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp.

– Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia

– Załącznik nr 6 – Wykaz usług

– Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia na podstawie art. 24 ust.1 Pzp.

23.11.2010

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg nieograniczony na Ĺšwiadczenie usług Konsultanta ds. Inwestycji Projektu Gildia Aniołów Biznesu. Do pobrania: 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Wzór umowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

– Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

– Załącznik nr 4 – Wykaz usług

– Załącznik nr 5 – Wykaz danych

– Załącznik nr 6 – Formularz oferty

 

28.10.2010

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg ograniczony na zapewnienie wykwalifikowanej organizacji łącznie 48 szkoleń dla przedsiębiorców, realizowanych w ramach projektu Gildia Aniołów Biznesu. Do pobrania: Ogłoszenie o przetargu oraz Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu.

 

14.10.2010

Informujemy o wyborze oferty na realizację kampanii marketingowej Gildii Aniołów BiznesuZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania.

Informujemy o wyborze oferty na rozbudowę platformy internetowej Gildii Aniołów Biznesu. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania. 

 

26.08.2010

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg ograniczony na rozbudowę platformy internetowej Gildii Aniołów. Do pobrania: Ogłoszenie o przetargu oraz Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu.

20.05.2010

Postępowanie 02/GAB/2010

Informacja o wyorze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na „Budowę aplikacji internetowej w ramach realizacji projektu pod nazwą Gildia Aniołów Biznesu”

07.04.2010

Postępowanie 02/GAB/2010

Przetarg nieograniczony na „Budowę aplikacji internetowej w ramach realizacji projektu pod nazwą Gildia Aniołów Biznesu”

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych znajdującym się na Portalu Zamówień Publicznych (www.portal.uzp.gov.pl), a jego treść dostępna jest tutaj.

Poniżej zamieszczamy dokumentację przetargową do pobrania w wersji elektronicznej:

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).

 

05.06.2009

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z zawiadomieniem o wyborze wykonawcy w postępowaniu „Inwentaryzacja zasobów, popytu oraz konkurencyjności w zakresie świadczenia usług dostępu szerokopasmowego na terenie województwa łódzkiego w ramach prac przygotowawczych projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna””

 

13.05.2009

Postępowanie 01/ŁRST/2009

Przetarg nieograniczony na inwentaryzację zasobów, popytu oraz konkurencyjności w zakresie świadczenia usług dostępu szerokopasmowego na terenie województwa łódzkiego w ramach prac przygotowawczych projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych znajdującym się na Portalu Zamówień Publicznych (www.portal.uzp.gov.pl), a jego treść dostępna jest tutaj.

Poniżej zamieszczamy dokumentację przetargową do pobrania w wersji elektronicznej:

Informujemy, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji zasobów, popytu oraz konkurencyjności w zakresie świadczenia usług dostępu szerokopasmowego na terenie województwa łódzkiego w ramach prac przygotowawczych projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (znak sprawy 01/ŁRST/2009) w dniu 22 maja 2009r wpłynęły następujące pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

W SIWZ zamawiający wymaga udokumentowania doświadczenia w zakresie wykonania inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych obejmującą zasoby, co najmniej 15 przedsiębiorców telekomunikacyjnych na obszarze nie mniejszym niż jedno województwo. Czy zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawcę, który może udokumentować wykonanie inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych, której skala nie będzie określona przez liczbę przedsiębiorstw a przez liczbę węzłów, które ta sieć zawierała? 

W SIWZ zamawiający wymaga udokumentowania posiadania zespołu dwóch osób, które posiadają doświadczenie w zakresie wykonania inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych obejmującą zasoby, co najmniej 15 przedsiębiorców telekomunikacyjnych na obszarze nie mniejszym niż jedno województwo (.). Czy zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawcę, który może udokumentować posiadanie zespołu dwóch osób, które posiadają doświadczenie w inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych, której skala nie będzie określona przez liczbę przedsiębiorstw a przez liczbę węzłów, które ta sieć zawierała?

 

Odpowiadając na powyższe pytania, wyjaśniamy iż:

Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawcy, który może udokumentować wykonanie inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych, której skala nie będzie określona przez liczbę przedsiębiorstw a przez liczbę węzłów, które ta sieć zawierała. Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca miał udokumentowane doświadczenie w zakresie inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych wielu operatorów (co najmniej 15) na obszarze nie mniejszym niż jedno województwo. Doświadczenie w inwentaryzacji zasobów jednego lub nawet kilku operatorów nie jest w tym przypadku wystarczające, niezależnie od wielkości inwentaryzowanej sieci. 

Zamawiający nie dopuszcza do udziału w postępowaniu wykonawcy, który może udokumentować posiadanie zespołu dwóch osób, które posiadają doświadczenie w inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych, której skala nie będzie określona przez liczbę przedsiębiorstw a przez liczbę węzłów, które ta sieć zawierała. Podobnie jak w przypadku uzasadnienia odpowiedzi na Pytanie 1, Zamawiający wymaga od Wykonawcy doświadczenia w pracy z wieloma operatorami (co najmniej 15). Doświadczenie w inwentaryzacja zasobów jednego lub nawet kilku operatorów nie jest w tym przypadku wystarczające, niezależnie od wielkości inwentaryzowanej sieci

 

 

 

Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.