ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ POSTĘPOWANIA 1/WKA/UP/2013

2013-12-10
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., sygnatura postępowania: 1/WKA/UP/2013.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm), uprzejmie informuję, że dnia 6 grudnia 2013 roku w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wniesiony wniosek o następującej treści:

„Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej działalność statutową, realizację programów zleconych ŁARR S.A. przez PARP, obsługę funduszy pożyczkowych i doręczeniowych ŁARR. W załącznikach nr 1A, 1B i 1C do SIWZ Zamawiający zawarł wzory umów w sprawie udzielenia zamówienia. Postanowienia wzorów budzą uzasadnione wątpliwości w zakresie wymogów dotyczących sposobu wykonywania umowy.
Zamawiający w każdym ze wzorów wskazał, iż wykonawca powinien świadczyć usługi objęte przedmiotem umowy w dniach i godzinach ustalonych z zamawiającym, przy czym w tygodniu co najmniej 0,5 godziny w siedzibie Zamawiającego (załącznik 1A), co najmniej 3 godziny w siedzibie Zamawiającego (załącznik 1B) oraz co najmniej 4,5 godziny w siedzibie Zamawiającego (załącznik 1C). Podobnie w dokumencie SIWZ Zamawiający wskazał, iż wymaga osobistego stawiennictwa w swojej siedzibie, co najmniej 2 razy w tygodniu po 4 godziny.
Z powyższego uregulowania nie wynika jakie czynności mają być świadczone w siedzibie Zamawiającego, a co za tym idzie, czy osobiste stawiennictwo wykonawcy w miejscu położenia tej siedziby jest niezbędne do ich prawidłowej realizacji. W opinii Wykonawcy, popartej doświadczeniem w realizacji zamówień o podobnym przedmiocie, brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla osobistego świadczenia pomocy prawnej w siedzibie zamawiającego.
Zamawiający wskazał w SIWZ, iż w ramach każdego z zamówień jego przedmiot obejmuje doradztwo i zastępstwo procesowe. O ile zatem w przypadku zastępstwa procesowego niezbędna jest obecność wykonawcy w siedzibie właściwego sądu, to już w odniesieniu do doradztwa prawnego brak uzasadnienia dla jego wykonania poza siedzibą Wykonawcy.
Nadto, zapisy takie mogą powodować naruszenie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, brak bowiem uzasadnionych przyczyn, dla których pomoc prawna świadczona na rzecz Zamawiającego miałaby być wykonywana osobiście w jego siedzibie, a nie wyłącznie na odległość za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania bądź drogą korespondencyjną. Postanowienia takie faworyzują również Wykonawców posiadających siedzibę w tej samej miejscowości co Zamawiający. Co istotne, przedmiot zamówienia, jakim jest świadczenie obsługi prawnej w zakresie określonym we wzorach umów nie uzasadnia w żaden sposób osobistego stawiennictwa wykonawcy w tejże siedzibie. Bieżące konsultacje mogą być prowadzone mailowo lub telefonicznie, natomiast w razie konieczności sporządzenia opinii prawnych lub podpisywania odpowiedniej dokumentacji – drogą korespondencyjną.
Wskazać również należy, że powszechną praktyką wśród Zamawiających będących podmiotami publicznymi jest świadczenie obsługi prawnej na ich rzecz za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość (praktyki takie stosuje np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, jednostki samorządu terytorialnego, czy też Nadleśnictwa).
Wobec powyższego wnoszę o zmianę SIWZ poprzez wykreślenie zapisów dotyczących świadczenia obsługi prawnej w siedzibie Zamawiającego, umożliwiając wykonywanie zamówienia za pomocą środków komunikowania się na odległość bądź obniżenie minimalnego zakresu dotyczącego osobistej obecności w siedzibie.”

Odpowiedź Zamawiającego:          
Ze względu na charakter usług będących przedmiotem przetargu obowiązkowe, regularne stawiennictwo Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego jest niezbędne dla prawidłowego wykonywania usługi i uzasadnione potrzebami Zamawiającego . Wymagania wskazane w SIWZ są adekwatne do przedmiotu zamówienia, w związku z czym Zamawiający podtrzymuje zapis wskazany w specyfikacji.

do pobrania:
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.