OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ELEMENTÓW METALOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŁODZI PRZY ULICY NARUTOWICZA 34

2012-12-04
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż elementów metalowych znajdujących się w Łodzi przy ulicy Narutowicza 34

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 90-002 Łódź ul. Tuwima 22/26
Tel. 42 664 37 88, Fax 42 664 37 50
www.larr.lodz.pl, e-mail: t_cebertowicz@larr.lodz.pl

 Przedmiot przetargu:

Sprzedaż elementów metalowych ( zgodnie z Załącznikiem nr 1), stanowiących odpad porozbiórkowy w kompleksie fabryczno – produkcyjnym, położonym na wyżej wskazanej nieruchomości.
Warunki przetargu:

W ramach kupna w/w elementów, Kupujący zobowiązany jest do:
1. demontażu elementów, jeśli zajdzie taka potrzeba, w celu ich zważenia przed złożeniem oferty,
2.  posiadania wagi, niezbędnej do oszacowania wagi elementów,
3. pozostawienia miejsca demontażu w stanie nie zagrażającym życiu ludzi i konstrukcji budynków,
4. złożenia Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4, przed przystąpieniem do demontażu elementów, ,  
5.przygotowania oferty zawierającej zakres zakupu i oszacowaniem kwoty całkowitej, zgodnej z Załącznikiem nr 2,
6. ŁARR S.A. dopuszcza możliwość składania ofert jedynie na część elementów wskazanych w Załączniku nr 1. W takim przypadku, Oferent zobowiązany jest podać, jakie elementy zakupu wchodzą w zakres oferty oraz podać wartość całkowitą zakupu.

Tryb przetargu:

pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
imię i nazwisko lub nazwę firmy,
adres siedziby oferenta,
numer telefonu,
numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
datę sporządzenia oferty,
oferowaną cenę brutto,
oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu.
 
Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą netto , ustalono w wysokości za 1 kg złomu wg kategorii:
           stal      –   0,55/kg  PLN 
            żeliwo  –   0,65/kg PLN
            blacha  –  0,60/kg PLN

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Tuwima 22/26 90-002 Łódź
„Oferta na sprzedaż elementów metalowych znajdujących się na nieruchomości położonej  w Łodzi przy ulicy Narutowicza 34”
Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Tuwima 22/26 –w Biurze Zarządu –  piętro VII pokój 700
Ostateczny termin składania ofert ustala się na 17.12. 2012 rok do godziny 11.30.
Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa powyżej o terminie dodatkowego przetargu.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 18.12. 2012 roku o godz. 12,00, w pokoju nr 706 –  sala spotkań w siedzibie Spółki.
Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
Miejsce i termin, którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą do kontaktu ( minimum dwa dni robocze przed) od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30 
Osoba do kontaktu: p. Tomasz Cebertowicz tel. 42  664 37 88, 605 090 963
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Inne informacje:

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za elementy będące przedmiotem przetargu,
Data podpisania umowy kupna-sprzedaży (Załącznik nr 3) zostanie wyznaczona niezwłocznie po  pozytywnym zakończeniu przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży lecz nie później niż do dnia ………………… rachunek ŁARR         Millenium Bank S.A. nr. 24 1160 2202 0000 0000 3063 4427. przy czym za termin zapłaty uważa się  dzień uznania wymaganą  kwotą rachunku bankowego ŁARR S.A.  Nabywca, który nie uiści ceny nabycia  w terminie, traci prawa wynikające z przybicia.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży lecz nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży. 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.