WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR 4/N/2013

2013-07-24
Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

Sprawozdania finansowego za I kw. 2013 r. oraz za ostatni pełny miesiąc 2013 r. i analogiczny okres roku 2012.
Odpowiedź: Bilans za okres 01.01. 2013 – 30.06. 2013 stanowi załącznik nr 36 do SIWZ

Harmonogram finansowo-rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Odpowiedź: Harmonogram finansowo – rzeczowy zostanie przedłożony do Banku nie później niż miesiąc od podpisania umowy z generalnym wykonawcą

Strukturę finansową inwestycji wraz z dokumentami potwierdzające źródła finansowania inwestycji – wkład własny, dotacje, pożyczki
Odpowiedź: Sposób pokrycia nakładów inwestycyjnych opisano na str. 5 dokument Pt. Opis inwestycji na Narutowicza 34 – załącznik nr. 9 do SIWZ. Jednocześnie informujemy, ze w chwili obecnej wartość brutto inwestycji ( 64% VAT nie odliczone) wynosi 13 500,000,00 PLN, z czego Spółka przeznacza na ten cel 4 500 000,00 PLN środków własnych ( lokaty) + 9 000 000,00 PLN planowany kredyt. Docelowo źródłem spłaty kredytu mają być środki pochodzące z;

5 500 000,00 PLN – dokapitalizowanie Spółki
      ( 2 500 000,00 PLN – 2014r., 3 000 000,00 PLN – 2015 r.) –  załączniki

      Nr.11 i 28 w wykazie załączników do SIWZ.

Środki otrzymane na realizacje projektu „Łódzki Inkubator Przedsiębiorczości – 1 450 000,00 PLN – umowa nr UDA-RPLD.03.04.00-00-14/11-00, oraz UDA – RPLD.03.04.00-00-012/11-00.
Klaster Nowych Technologii  umowa nr UDA – PPLD.03.04.00-00-003/12-00
Wynajem powierzchni – Listy Intencyjne – załączniki nr 2 i 3 – załączniki do SIWZ.

Jakie są źródła finansowania VAT ?
Odpowiedź: Środki własne ŁARR S.A.

Polisę dotyczącą ubezpieczenia budowy od ryzyk w trakcie budowy.
Odpowiedź: Obowiązkiem ubezpieczenia inwestycji od ryzyka w trakcie budowy obarczony jest Wykonawca wyłoniony w przetargu. Na dzień dzisiejszy prowadzona jest procedura przetargowa.

Opinie z banków oraz instytucji finansowych, w których klient posiada r-ki- nie starsza niż 30 dni
Odpowiedź: Opinie stanowią załączniki do SIWZ od numerów 37 – 40

Zaświadczenia z ZUS i US – nie starsze niż 30 dni
Odpowiedź:  Zaświadczenia znajdują się w załącznikach do SIWZ pod numerami;
                       US – 34  ZUS– 35

Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 200% udzielonego kredytu ?
Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający może potwierdzić, że będzie to kredyt długoterminowy inwestycyjny?
Odpowiedź: Tak

10.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zobowiązanie się, że kredyt zostanie wykorzystany na sfinansowanie określonych zadań oraz Zamawiający zobowiąże się do rozliczenia się fakturami z wykonania tych zadań po ich wykonaniu w określonym terminie ?
Odpowiedź: Tak

11.  Czy w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą, Zamawiający wyrazi zgodę na zrefinansowanie udzielonego Zamawiającemu części kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przy założeniu, że nie wpłynie to na warunki i sposób spłaty kredytu, które pozostają zgodne z SIWZ i ofertą? Fakt zrefinansowania całości lub części kredytu nie spowoduje również zmiany Stron umowy kredytu.
Odpowiedź: Tak

12.  Czy realizacja zadania sfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w tym wniosku
Jaka jest struktura finansowania poszczególnych zadań? (w ujęciu: środki własne, dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej, kredytowanie) według wzoru:

Zadanie:

Koszt ogółem przedsięwzięcia w PLN

Brutto

 

Netto

 

VAT

 

Struktura kosztów przedsięwzięcia

Koszty

PLN

%

studia, projekty itp.

 

 

zakup gruntów/nieruch.

 

 

roboty budowlane

 

 

sprzęt/wyposażenie

 

 

Rezerwy

 

 

Inne

 

 

Koszty netto

 

 

VAT

 

 

koszty brutto

 

 

Źródło finansowania przedsięwzięcia

Źródło

PLN

%

środki własne

 

 

Dofinansowanie z UE

 

 

kredyt bankowy

 

 

inne (np. dofinansowanie z budżetu itp.)

 

 

Razem

 

 


Odpowiedź: Tak realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ( vide odpowiedź w punkcie 3.

13.Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowego harmonogramu/kosztorysu prac inwestycyjnych
           Odpowiedź:  Harmonogram/ kosztorys prac inwestycyjnych będzie gotowy w  terminie nie    
           późniejszym niż 30 dni od podpisania umowy z Wykonawcą przez ŁARR S.A.

  14 Prosimy o informację z jakiego dnia będzie brana stawka WIBOR 3M
        na potrzeby podpisania umowy kredytowej.
            Odpowiedź:  Stawka WIBOR obowiązująca na dzień podpisania umowy   

do pobrania:
odpowiedzi na pytania, 2013-07-24
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.